Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kabinet geeft één miljoen gulden voor Molukken

22 april 1999
Het kabinet heeft besloten om één miljoen gulden te besteden aan hulp op de Molukken. Dit bedrag is opgebouwd uit bijdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Uit de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking besteedt Nederland 716.000 gulden aan noodhulp via de Verenigde Naties. Het gaat daarbij om voedselhulp, onderdak, capaciteitsopbouw en een aanzet tot verzoening. De hulp wordt uitgevoerd door het kinderfonds UNICEF, het Wereldvoedselprogramma WFP, de
Vluchtelingenorganisatie UNHCR en het Ontwikkelingsprogramma UNDP. Via de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt door het Nederlandse deel van de Joint Committee Indonesia-Nederland 200.000 gulden beschikbaar gesteld. Namens het kabinet heeft minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) een aantal malen overleg gevoerd met het "Samenwerkingsverband van Molukse christenen en Molukse islamieten in Nederland". Dit samenwerkingsverband heeft de stichting "Help Ambon in Nood" (HAIN) opgericht. De Nederlandse regering heeft het verzoek van de stichting gehonoreerd om te adviseren over de aard en type noodhulp. Deze adviezen zullen door de Nederlandse regering worden ingebracht bij de internationale hulpverleningsorganisaties. Minister Van Boxtel heeft, mede namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een éénmalige bijdrage van 50.000 gulden voor de organisatiekosten van de stichting HAIN toegezegd.
Op 19 januari van dit jaar kwamen de al sluimerende spanningen op de Molukken tot uitbarsting. Er braken religieuze en etnisch geïnspireerde onlusten uit tussen de christelijke en islamitische geloofsgemeenschap-pen. De migratie van moslims naar de Molukken heeft de getalsverhou-dingen tussen de religieuze groepen veranderd. Gecombineerd met de toenemende armoede heeft dit tot spanningen geleid. Ten minste 300 doden en honderden gewonden zijn door de onlusten gevallen, tienduizenden ontheemden zijn in kampen opgevangen. Duizenden mensen, vooral moslims, zijn gevlucht naar Zuid-Sulawesi. Woonhuizen, kerken, moskeeën, winkels en bedrijven op de Molukken zijn beschadigd of verwoest.
De ernstige gebeurtenissen in Indonesië en in het bijzonder op de Molukse eilanden vervullen de Nederlandse regering met grote zorg. Bijzonder van belang is dat het hier mede gaat om spanningen tussen bevolkingsgroepen en tussen geloofsgemeenschappen. De regering heeft er alle begrip voor dat de Molukse gemeenschap in Nederland zich daar sterk bij betrokken voelt, deelt haar zorgen en heeft derhalve tot de noodhulp besloten.

Deel: ' Kabinet geeft één miljoen gulden voor Molukken '
Lees ook