FNV Bouw18-09-2001

FNV Bouw: kabinet lijdt aan blikvernauwing

FNV Bouw constateert bij Paars II in z'n laatste regeringsjaar blikvernauwing: werknemers vallen stelselmatig buiten beeld, in het onderwijs, bij de sociale zekerheid en in de visie op de economie. Zo zijn er goede plannen voor het beroepsonderwijs, maar ze richten zich vrijwel geheel op het dagonderwijs. In de sociale zekerheid komt het het komende jaar aan op reïntegratie van zieken in het eerste ziektejaar. Maar waar de overheid de gemeenten forse steun biedt, ziet ze naar bedrijven en werknemers in het geheel niet om. Opvallend is verder dat het kabinet wel aandringt op 'meer investerende CAO's', maar vervolgens vrijwel alleen nog op loonmatiging tamboereert. Volgens FNV Bouw vraagt de huidige economische situatie vooral om investeringen in de kennis van werknemers. Verheugd is FNV Bouw over verbeteringen in de belasting op het 'busje van de zaak' en de carpoolregeling.

Breed gedragen ergernis leverde de afgelopen maanden de belastingheffing op privégebruik van het 'busje van de zaak'. FNV Bouw en de FNV hebben ertegen geprotesteerd. Daar blijkt naar geluisterd: het voordeel voor privé-doeleinden wordt nu op 10 procent van de cataloguswaarde gesteld en de ingewikkelde rittenadministratie is afgeschaft. Ook de 'bonusregeling' van de carpoolregeling wordt afgeschaft. Deze werkte nadelig uit voor bouwvakkers. Het Ministerie van Financiën heeft dat in zijn evaluatie onderkend; het keert nu volledig terug naar de oude kilometerregeling.

FNV Bouw heeft er begrip voor dat een kabinet in z'n laatste jaar lopende zaken afrondt en geen geheel nieuw beleid meer in gang zet. In de sociale zekerheid vindt de bond dat zelfs toe te juichen: iedereen zal de handen vol hebben aan Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, de wet-SUWI, die op 1 januari wordt ingevoerd en waarbij onder meer alle uitvoeringsinstellingen bij elkaar komen te zitten. Mooi dat gemeenten inhoudelijke en financiële steun krijgen bij hun onderdeel van deze plannen. Maar het kabinet negeert dat bedrijven en sectoren voor reïntegratie van een minstens zo grote groep verantwoordelijk worden.

FNV Bouw ziet zijn kritiek op de kloof tussen minimum en hogere inkomens erkend: de kloof wordt niet groter. Wel vindt de bond het nu tijd voor stappen om het gat te verkleinen. Mensen met een uitkering worden van het kabinetsbeleid weinig wijzer. Zo wordt beleid ten aanzien van de langdurige minima aangekondigd, maar niet voldoende uitgewerkt. Extra verbetering van de uitkeringen zit er niet in, ondanks eerdere toezeggingen. En de 'toetrederskorting' komt naar de mening van de bond niet tegemoet aan de behoefte van arbeidsgehandicapten aan heroriëntatie, scholing en steun bij het zoeken naar werk; daarvoor bepleit FNV Bouw een 'reïntegratie-uitkering', die bijvoorbeeld ook een langerlopende opleiding mogelijk maakt.

Het beroepsonderwijs krijgt terecht stimulansen. En het is goed dat het kabinet doorstroming van vmbo via mbo naar hbo 'de koninklijke weg' noemt. Maar weer zijn het de werkende leerlingen die buiten het beleid vallen. Juist in de sectoren bouw en hout vormt het 'werkend leren' voor veel jongeren de weg naar vakmanschap. FNV Bouw mist stimulansen om ook in duale vorm te kunnen doorleren tot op hbo-niveau. En dat terwijl werknemers carrièreperspectieven wensen, waarbij zij zich niet de pas willen zien afgesneden door mensen die langer op de schoolbanken hebben vertoefd. In vergroting van kennis van werknemers ligt de kans bij uitstek om de concurrentiepositie van de Nederlandse economie te verbeteren, vindt FNV Bouw. Daarbij past een verantwoorde loonontwikkeling, die uitgaat van wat sectoren kunnen dragen. De zware nadruk van het kabinet op loonmatiging vindt de bond een verouderd recept, aangezien de vertraging van de economische groei een andere kwaal is dan waaraan de economie ruim twintig jaar geleden leed.

FNV Bouw onderschrijft van harte vele maatregelen op arbogebied van Paars II. Toch mist de bond nog stimulansen voor geregeld werkoverleg: die zouden een stevige dam kunnen opwerpen tegen stijgende werkdruk. Verder ondersteunt FNV Bouw het streven van de overheid naar arboconvenanten. De bond mist echter bij het kabinet de invalshoek dat met het afsluiten van zo'n convenant het eigenlijke werk pas begint: invoering op de werkvloer. Controle op afspraken vindt FNV Bouw dan ook steeds opnieuw van het grootste belang. De extra controles en de boetes van de Arbeidsinspectie in de bouw werpen hun vruchten af. De bond juicht uitbreiding van de Arbeidsinspectie dan ook toe, omdat daarmee ook in andere sectoren dan de bouw een soortgelijke succesvolle aanpak mogelijk wordt.

FNV Bouw
Postbus 520 3440 AM Woerden

Tel (0348) 575 575

Fax: (0348) 423 610
E-mail: info@fnvbouw.nl

Deel: ' Kabinet lijdt aan blikvernauwing volgens FNV Bouw '
Lees ook