Ingezonden persbericht

Kabinet moet in ict blijven investeren

Persbericht van EPN - Platform voor de Informatiesamenleving

EMBARGO TOT 18 SEPTEMBER 15:15 uur

Den Haag, 15 september 2001 In de begroting voor 2002 worden de nodige middelen in het vooruitzicht gesteld voor ict infrastructuur en de ontwikkeling van innovatieve diensten. In de mogelijk economisch minder florissante periode die voor ons ligt, mede als gevolg van de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten, moet het kabinet voor ogen houden dat ict een motor voor economische ontwikkeling is. Ict kan bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de 2% groei van de arbeidsproductiviteit die het kabinet nodig acht.

Het doet EPN deugd te constateren dat het kabinet ict expliciet noemt als middel om maatschappelijke problemen op te lossen. Dit blijkt ook uit de vele aangekondigde ambitieuze plannen op ict terrein.

Dit najaar presenteert het kabinet bijvoorbeeld bouwstenennotities waarin de grondslagen worden gelegd voor een structurele verhoging van de ict inspanningen op het gebied van onderwijs, e-government en innovatie. Het kab inet zet zich tevens in voor de uitrol van een wijdvertakt breedband netwerk in ons land. De beschikbaarheid van deze ict-infrastructuur voor iedereen is belangrijk voor het stimuleren van de vraag naar innovatieve toepas singen: bijvoorbeeld tele-geneeskunde en e-learning. Het aansluiten van de minder dichtbevolkte gebieden op breedband vraagt volgens EPN een extra inspanning van het kabinet.

Multiculturele informatiesamenleving ontbreekt

Een grote kracht van de Nederlandse samenleving is haar multiculturele karakter. In de begroting voor 2002 mist EPN helaas de visie dat de inzet van ict een bijdrage levert aan het dichterbij brengen van een multiculturel e samenleving. Voorwaarde hiervoor is wel dat deze nieuwe media beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.

Het kabinet moet zelf het goede voorbeeld geven en blijven investeren in interactieve dienstverlening en voor iedereen toegankelijke informatie. Dit betekent dat de ambitieuze begrotingsplannen op ict terrein kritisch teg en het licht moeten worden gehouden. Zo gaat de ambitieuze doelstelling om 15% van het beleid interactief tot stand te laten komen niet gepaard met een visie op hoe mensen met verschillende culturele achtergronden bij het beleid worden betrokken.

Ict investeringen in de zorg te laag

Voor het op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige zorg is volgens EPN een stijging van het ict budget van de huidige gemiddelde 1,5 tot 2% naar minimaal 5% binnen twee jaar noodzakelijk. Deze inzet mist EPN in de h uidige begrotingsvoorstellen, hoewel het kabinet erkent dat de ict investeringen in de zorgsector onvoldoende ontwikkeld zijn in vergelijking tot andere sectoren.

EPN onderschrijft de visie van het kabinet dat ict in de zorg alleen kans heeft als afstemming tussen de verschillende ict-initiatieven plaatsvindt. Het kabinet zet in op de ontwikkeling van een gestandaardiseerde ict-inf rastructuur en het elektronisch patiëntendossier. Hoe belangrijk deze ontwikkelingen ook zijn, het laat onverlet dat EPN voorstellen die het gebruik van tele-geneeskunde of telemedicine in het zorgaanbod stimuleren node m ist. Nu investeren in tele-geneeskunde helpt ons de enorme vraag aan zorg die op ons afkomt te kunnen beantwoorden. Telemedicine kan in alle fasen van het zorgproces een rol spelen, van preventie en tele-diagnose tot beha ndeling en tele-thuiszorg en betrekt de patiënt, meer dan nu het geval is, bij het zorgproces. Deze elementen vormen een directe bijdrage aan de oplossing van het grote tekort aan arbeidskrachten dat in de zorg verder zal toenemen.

EPN - Platform voor de Informatiesamenleving

EPN is een onafhankelijke stichting met als doel de evenwichtige maatschappelijke inbedding van informatie- en communicatietechnologie te bevorderen. In dit platform zijn het bedrijfsleven, de politiek, het maatschappel ijk middenveld, de wetenschap en de overheid vertegenwoordigd. EPN voert onderzoek uit, publiceert en organiseert bijeenkomsten over thema's rond ict en samenleving.

Deel: ' Kabinet moet in ict blijven investeren '
Lees ook