Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

Persbericht
Woerden, 27 januari 2003

CDA woordvoerder Buijs op NIGZ congres:
Komend kabinet moet preventiebudget verdubbelen

Tijdens het derde Nationaal Congres Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (22 - 24 januari j.l.) heeft CDA woordvoerder Buijs aangegeven een verdubbeling van het landelijk budget voor preventie en gezondheidsbevordering noodzakelijk te vinden. In een politiek debat met gezondheidsdeskundige Tweede-kamerleden over de toekomst van de gezondheidsbevordering vond dit voornemen steun bij de woordvoerders van PvdA, VVD en Groen Links.

Aan het debat namen naast de heer Buijs ook de kamerleden Arib (PvdA), Rijpstra (VVD) en Tonkens (Groen Links) deel. Aanleiding voor het debat was onder andere het verschijnen van de Volksgezondheid Toekomstverkenningen van het RIVM en het advies van de Raad voor de Volksgezondheid, afgelopen najaar. Beide adviezen propageren een veel sterkere aandacht voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie als het gaat om het bereiken van gezondheidswinst bij de bevolking. Beide rapporten reageren daarmee op de langzaam teruglopende gezondheid van de Nederlandse bevolking, de toenemend ongezonde leefstijl van Nederlandse jongeren en de onverminderde druk op de gezondheidszorg die daarmee ontstaat.

Debat
Tijdens het debat bleek dat alle woordvoerders het wel eens zijn met het voornemen om meer preventie in te zetten bij gedragsproblematiek als te weinig bewegen, roken, te veel alcohol drinken en te veel en te vet eten. Woordvoerder Arib (PvdA) schrijft die weinige aandacht voor preventie toe aan een mentaliteitsprobleem binnen de politiek, maar ook aan te weinig concrete plannen van gezondheidsbevorderderaars. Het is volgens haar niet nodig om nog meer onderzoek te doen, maar wel om bredere, lange termijn aanpakken te ontwikkelen.
Op de suggestie om de kosten van ziektekostenverzekeringen te koppelen aan gezond gedrag, bijvoorbeeld door beloningskortingen voor gezond gedrag, werd verdeeld gereageerd: Kamerlid Rijpstra (VVD) ziet dit als een optie, maar voelt er meer voor dat zorgverzekeraars zich actief bemoeien met plannen over beweegdiscussies voor jongeren. Kamerleden Arib (PvdA) en Tonkens (GL) zien niet zoveel in deze plannen: Arib wil niet tornen aan het solidariteitsbeginsel waarop het stelsel is gebaseerd, Tonkens heeft grote twijfels over de haalbaarheid: het lidmaatschap van een fitnessclub is immers nog geen garantie voor gezonder leven. Buijs (CDA) tenslotte, stelt met Rijpstra vast dat verzekeraars actiever moeten proberen hun schadelast te beperken door preventie in te zetten, Vroeger signaleren van beginnende problematiek kan bijvoorbeeld helpen om opname te voorkomen, hetgeen kosten scheelt.

Lokale projecten
Rijpstra toonde zich in debat een voorstander van het versterken van lokale activiteiten. Uit onderzoek (o.a. Commissie Albeda) blijkt immers dat met name in achterstandswijken de gemiddelde gezonde levensverwachting van de bevolking lager is dan die van bewoners van andere wijken. Rijpstra noemde met name het scherper bij woningbouw en wijkontwikkeling zorgdragen voor voldoende groene speelruimte voor kinderen. Als je immers beweging wilt stimuleren, moet je ook zorgen dat die ruimte bestaat.

Preventie van psychische klachten
Een ander onderwerp werd door het deskundig publiek aangedragen: waarom zo veel aandacht voor de lichamelijke gevolgen van drankmisbruik, roken, weinig bewegen en te veel eten, en waarom zo weinig voor de psychologische oorzaken daarvoor. De kamerleden bleken voorstanders van vroegsignalering van bijvoorbeeld kindermishandeling, maar hadden minder duidelijke voorstellingen bij preventieve geestelijke gezondheidsbevordering. Buijs gaf aan om meer aandacht te geven aan gezinsbegeleiding bij gezinnen, Arib wenst de schoolarts weer terug als preventieve kracht. Zij wees bovendien op de bijzondere positie van allochtone jongeren, die meer dan gemiddeld last hebben van depressiviteit en waar zelfmoord meer voorkomt.

Sporten en fietsen
In meer algemene zin ligt de nadruk bij bewegingsstimulering in Nederland vaak meer op sporten dan op andere bewegingsvormen. Tonkens gaf aan dat daarmee bepaalde groepen ook worden uitgesloten. In dat kader is het interessant dat projecten als Fietsen naar het werk (o.a. Centrum GBW/NIGZ) die als doelstelling hebben om 50 procent van de Nederlandse werknemers die dicht bij het werk wonen door de VVD niet gesteund worden. Rijpstra gaf aan dit standpunt met zijn fractie te willen herzien.

Twee maal zo veel geld voor preventie
In de afsluitende ronde gaf Buijs aan twee maal zo veel budget in de staatsbegroting te willen opnemen voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Hij vond daarbij steun bij alle collega-kamerleden. Het NIGZ zal dan ook bij de toekomstig minister van Volksgezondheid en Welzijn aandringen op het gestand doen aan dit voornemen, dat vanaf heden, als de kamerleden inderdaad de standpunten van de fracties juist hebben verwoord, mag rekenen op een brede kamermeerderheid.

Contactpersoon NIGZ:
Hans Krosse, directeur NIGZ: (0348) - 437 601

Deel: ' Kabinet moet preventiebudget verdubbelen voor gezondheidsbevordering '
Lees ook