expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Onderzoek en proef met pepperspray.

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
25 juni 1999

KABINET: NADER ONDERZOEK EN PROEF MET PEPPERSPRAY

Voordat in de korpsen Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord een proef wordt gehouden met het gebruik van pepper spray gaat eerst nader onderzoek plaatsvinden op vrijwilligers met astma. Het onderzoek moet uitwijzen aan welke voorwaarden de nazorg bij met name astmapatiënten behoort te voldoen. Het onderzoek op vrijwilligers zal, na aanvang, ongeveer negen maanden duren. Tegelijkertijd met het onderzoek naar de juiste nazorg wordt voortgegaan met de voorbereiding van de pilot in de politiepraktijk. Op die manier kan de proef van start gaan zodra het onderzoek onder de vrijwilligers succesvol is afgerond. De proef in de twee regio.s zal zeker negen maanden tot een jaar gaan duren. Pepperspray zou dan medio 2001 landelijk kunnen worden ingevoerd.

Dat schrijft minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens minister Korthals van Justitie, in een brief waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het standpunt wordt nu aangeboden aan de Tweede Kamer.

Sinds enige jaren komen er uit het politieveld en de politievakorganisaties signalen dat de bestaande bewapening van de politie onvoldoende is. Er wordt een zogenaamd .gat. tussen wapenstok en vuurwapen geconstateerd. Het bestaan van dit zogenaamde gat wordt bevestigd door het onderzoek .Onder Schot. van de Vrije Universiteit van Amsterdam uit 1996, uitgevoerd onder de politie.

Naar aanleiding van de signalen uit het politieveld zijn drie onderzoeken verricht. Op basis daarvan hebben de ministers al eerder het voornemen kenbaar gemaakt pepperspray voor gebruik in de basispolitiezorg in te willen voeren. Verwacht wordt dat het gebruik van pepperspray kan leiden tot een afname van geweld tegen de politie, een afname van letsel bij slachtoffers en een afname van het aantal klachten tegen de politie. Daarnaast wordt verwacht dat het dreigen met het middel of het gebruik ervan een zodanige werking kan hebben dat daarmee in bepaalde situaties vuurwapengebruik kan worden voorkomen.
Pepperspray mag alleen worden gebruikt in individuele zeer ernstige situaties ter aanhouding van een persoon en in situaties waarbij sprake is van noodweer. Het middel is niet geschikt voor gebruik tegen groepen.

Voordat tot landelijke invoering wordt overgegaan, moet het middel dus eerst in proefregio.s worden getest. Daarin wordt onderzocht of het middel aan de gestelde verwachtingen voldoet en welke exacte voorwaarden bij landelijke invoering uiteindelijk aan het gebruik ervan moeten worden gesteld. Om te waarborgen dat bij de uitvoering van de proef in de korpsen aan alle te stellen vereisten wordt voldaan, zal een ministeriële regeling worden vastgesteld. De regeling zal in ieder geval strikte regels voor de inzet, het gebruik, de training, het toezicht en de nazorg geven. De regeling wordt in overleg met het politieveld en de Inspectie voor de Gezondheidszorg opgesteld. Een onderzoeksbureau zal de pilot evalueren. De pilot wordt door een breed samengestelde commissie begeleid. Deze commissie zal de bevoegdheid hebben het experiment tussentijds bij te stellen of desnoods te beëindigen.

RVD, 25.06.1999

25 jun 99 17:49

Deel: ' Kabinet Nader onderzoek en proef met pepperspray '
Lees ook