Persbericht FNV


Reactie FNV op belastingplannen

Kabinet neemt voorstel heffingskorting over van FNV

De FNV is verheugd over de nieuwe systematiek van heffingskortingen die de belastingvrije voet gaat vervangen. De grootste vakcentrale pleit al sinds de jaren tachtig voor invoering van deze 'heffingskortingensystematiek'. Het kabinet zet nu een belangrijke stap naar een belastingstelsel dat gericht is op meer economische zelfstandigheid.

In een eerste reactie zegt FNV bestuurder Agnes Jongerius dat ze van de contouren van het nieuwe belastingstelsel een positieve indruk heeft. Maar ten aanzien van de concrete invulling van een aantal belastingwijzigingen heeft Jongerius belangrijke bezwaren.

De paarse coalitie heeft volgens de FNV het kostwinnersdenken nog niet helemaal losgelaten. Dat blijkt bij de vormgeving van de nieuwe arbeidskorting. Na eerdere protesten van de FNV zijn de oorspronkelijke plannen van het kabinet om een drempel van zeventig procent van het minimumloon in te voeren - een maatregel die iedereen die een kleine deeltijdbaan heeft buitensluit - ingetrokken. In de vandaag gepresenteerde plannen is de drempel inmiddels verlaagd naar 50%. Maar ook deze drempel vindt de FNV discriminerend voor mensen die in deeltijd werken. De vakcentrale stelt voor om de nieuw in te voeren arbeidskorting naar rato van het inkomen of afhankelijk van het aantal gewerkte uren in te voeren, zodat iedereen voordeel heeft van deze korting. De op verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerde Emancipatie-effectrapportage geeft de FNV hierin gelijk. "Door de arbeidskorting niet toe te kennen aan werkenden met een kleine deeltijdbaan wordt een rem gezet op de betaalde arbeid van vrouwen in de laagste inkomenscategorieën", aldus de
Emancipatie-effectrapportage.

Ook komen de nieuwe belastingplannen niet voldoende tegemoet aan de problemen van bijvoorbeeld alfahulpen en gastmoeders, omdat de invordering van vrijstelling vervalt.

Grote bezwaren heeft de FNV tegen de omvang van de totale lastenverlichting. De 5 miljard gulden die het kabinet reserveert voor de invoering van het nieuwe belastingstelsel vindt de FNV te fors. Bovendien is de FNV van mening dat minima met een uitkering - de groep waar de armoede het grootst is - te weinig profiteren van de lastenverlichting, in tegenstelling tot de allerhoogste inkomens die te veel krijgen. De vakcentrale is van mening dat de hogere inkomens via beperking van aftrekposten zelf de verlaging van het toptarief moeten financieren (conform de voorwaarde uit het SER-advies ''Naar een robuust belastingstelsel").

Het vervallen van de werkelijke kostenaftrek in het kader van het arbeidskostenforfait is de FNV eveneens een doorn in het oog. De FNV maakt zich zorgen over de inkomenseffecten in die sectoren waar sprake is van hoge beroepskosten.

De FNV is niet gelukkig met de bezuiniging op de spaarloonregeling. Wel staat de vakcentrale positief tegenover de voorstellen van het kabinet om het belastingstelsel verder te vergroenen. De FNV vindt het van groot belang dat aan milieuvervuiling een prijskaartje komt te hangen.

Deel: ' Kabinet neemt voorstel heffingskorting over van FNV '
Lees ook