expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: advies cie Marokkaanse jeugd.......

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
9 juli 1999

KABINET ONDERSCHRIJFT ADVIES COMMISSIE MAROKKAANSE JEUGD

Het kabinet heeft het rapport .Samen vol vertrouwen de toekomst tegemoet. van de commissie Marokkaanse jeugd, dat vorig jaar is verschenen, onderschreven. De commissie is eind .97 ingesteld om de problematiek van de Marokkaanse jongeren vanuit eigen perspectief te beschrijven door een Marokkaanse commissie. Het kabinet benadrukt, net als de commissie, dat de Marokkaanse gemeenschap zoveel mogelijk betrokken moet worden bij het zoeken naar een systematische en preventieve aanpak. Reden waarom de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie in overleg met de betrokken departementen werkconferenties zullen organiseren met als thema: .participatie van Marokkaanse burgers..

Het kabinet is het eens met de commissie dat een groot deel van de Marokkaanse jongeren probleemloos functioneert in de maatschappij. Het constateert ook dat in het afgelopen jaar de Marokkaanse jeugd zich van een meer positieve kant heeft laten zien. Er is echter nog steeds een kleine groep verantwoordelijk voor relatief veel overlast, wat leidt tot een oververtegenwoordiging binnen de justitiële instellingen. Veel van deze problemen zijn te herleiden tot een achterstand op de arbeidsmarkt, het opleidingsniveau en de sociale omgeving. Een integrale aanpak moet hier een oplossing bieden.

Het systematisch volgen van jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie krijgt vorm in het systeem van individuele trajectbegeleiding. Dit gaat uit van het gezamenlijk opstellen en afspreken van concrete doelen op het terrein van opleiding, werk en sociale omgeving. Bij de uitvoering van de begeleiding kan gekozen worden voor de inzet van bepaalde deskundigen of Marokkaanse medewerkers.

Justitie zal onderzoek laten verrichten naar het sexueel misbruik van Marokkaanse jongens. Onlangs is het rapport .Aard en omvang van (gedwongen) prostitutie onder minderjarige allochtone meisjes. verschenen van het Nederlands instituut voor sociaal en sexuologisch onderzoek. Voor de zomer zal het rapport .Allochtonen en strafbeleving. worden gepubliceerd.

Het door de commissie voorgestelde expertisecentrum zal vooralsnog niet worden ingesteld. Justitie zal onderzoeken of een website een geschikte methode is om kennis en ervaringen aan te bieden aan alle werknemers van justitiële organisaties.

Het in dienst nemen van Marokkaanse werknemers in de jeugdzorg krijgt vorm in het landelijke samenwerkingsproject JEWEL, een initiatief van Arbeidsvoorziening Nederland, sociale partners en het ministerie van VWS, dat in januari dit jaar is gestart. Ook bij justitiële inrichtingen en diensten wordt aandacht besteed aan het aanstellen van Marokkaans personeel. In december dit jaar zal een onderzoeksrapport naar de mate van interculturalisatie bij een aantal justitiële instellingen verschijnen. De relatief hoge uitstroom van politiemensen van etnische afkomst wordt onderdeel van een diversiteitsconferentie die eind 1999 zal worden georganiseerd ten behoeve van de politie-opleiding en korpsbeheerders.

De nota .Kansen krijgen, kansen pakken., waarin is aangegeven hoe het integratiebeleid in de toekomst vorm krijgt en die eind .98 door de minister van Grote Steden en Integratiebeleid aan de Tweede Kamer is gestuurd, sluit aan bij de adviezen van de commissie Marokkaanse jeugd.

RVD, 09.07.1999

09 jul 99 19:11

Deel: ' Kabinet onderschrijft advies commissie Marokkaanse jeugd '
Lees ook