expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: EURO-DISTRIBUTIESCENARIO

PERSBERICHTNR. 99/056 Den Haag 11-03-1999

KABINET ONDERSTEUNT EURO-DISTRIBUTIESCENARIO FORUM

Minister Zalm heeft een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij aangeeft dat de aanvullende verklaring over het Euro-distributiescenario van het Nationaal Forum voor de introductie van de Euro volledig aansluit bij het kabinetsstandpunt. Onderstaand de integrale tekst van de brief.

Het Nationaal Forum voor de introductie van de euro heeft op 9 februari j.l. een nadere verklaring afgegeven over de distributie van de chartale euro in 2002. Deze nadere verklaring heb ik op 10 februari j.l. ter informatie naar de Kamer gezonden.
De aanvullende verklaring van het Forum heb ik met instemming begroet, temeer daar de verklaring door alle leden van het Forum is onderschreven. De nadere verklaring van het Forum sluit volledig aan bij het kabinetsstandpunt dat ik bij brief van 8 december 1998 (Kamerstuk 25 107 nr. 28) aan de Kamer kenbaar heb gemaakt. In deze brief kiest het kabinet voor een korte omschakelingsperiode waarin de gulden nog tot uiterlijk 28 januari 2002 de hoedanigheid van wettig betaalmiddel houdt. Met het Forum ben ik evenwel van mening dat het de moeite waard is alles op alles te zetten om de feitelijke, massale omschakeling van gulden naar euro in een nog substantieel kortere periode te realiseren. Haalbaarheid en veiligheid blijven evenwel bepalend.
Met de door alle betrokken partijen gedragen verklaring is thans het stadium aangebroken om de uitwerking en implementatie van het euro-distributiescenario ter hand te nemen. Het Nationaal Forum zal een procedureel plan van aanpak hierover bespreken. De Nederlandsche Bank zal worden gevraagd de technische uitvoering van het distributiescenario ter hand te nemen. De verantwoordelijkheden over en weer zullen nader tussen Financiën en DNB worden vastgelegd. Het spreekt voor zich dat maatschappelijke partijen, in het bijzonder ook de banken en de detailhandel, op basis van hun expertise en verantwoordelijkheden nauw bij uitwerking en implementatie betrokken zullen worden. Het Nationaal Forum zal op reguliere basis over de vorderingen worden geïnformeerd en, waar nodig, om aanvullend advies worden gevraagd.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
Tel.nr.: 070 - 342 8236


11 mrt 99 17:30

Deel: ' Kabinet ondersteunt euro-distributiescenario forum '
Lees ook