RVD/DV

MINISTERRAAD: Kabinet pakt handhavingstekort aan..............
Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
7 april 2000

KABINET PAKT HANDHAVINGSTEKORT AAN, BESTUURLIJKE BOETE VOOR KLEINE

ERGERNISSEN

Het kabinet heeft op voorstel van minister Korthals van Justitie besloten het tekort aan handhaving van regels op verschillende beleidsterreinen terug te dringen. Een voorbeeld is de lokale veiligheid in steden. Het kabinet ziet hier een nuttige, aanvullende rol weggelegd voor de bestuurlijke boete die een positief effect zal hebben op de naleving van regels. Overtredingen zoals kleine vernielingen, graffiti, vuilnis op straat en wildplassen kunnen met een bestuurlijke boete worden afgedaan. Het gaat om een boete die zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie door het gemeentebestuur wordt opgelegd.
Het kabinet verwacht dat de bestuurlijke boete vooral een bijdrage zal kunnen leveren aan de handhaving van die regels waar politie en justitie door capaciteitstekort niet aan toekomen.
Een ruimere toepassing van de bestuurlijke boete is één van de maatregelen die het kabinet neemt in een reactie op het rapport .Handhaven op niveau. van de commissie Privaatrechtelijke en Bestuursrechtelijke Handhaving dat vorig jaar aan de minister van Justitie werd aangeboden. Het rapport maakt melding van een tekort in de handhaving van allerlei regels die door de overheid zijn uitgevaardigd op verschillende beleidsterreinen zoals milieu, onderwijs(leerplicht), EU-subsidies en de Drank- en Horecawet.

Naast de verruiming van de toepassing van de bestuurlijke boete zullen andere initiatieven worden genomen die met behulp van een actieprogramma de komende vijf jaar worden uitgevoerd. Het actieprogramma is erop gericht om de naleving van regels te verbeteren. Een stuurgroep onder voorzitterschap van de burgemeester van Eindhoven, dr. R.W. Welschen, zal dit programma verder ontwikkelen en uitvoeren. Centraal daarbij staan de verbetering van de samenwerking tussen bestuur, politie en justitie en verdere professionalisering van de handhaving. Dit laatste heeft te maken met de manier waarop de overheid toeziet op de naleving van regels. Bijvoorbeeld: bij goed gedrag minder en bij overtredingen vaker controleren.
De stuurgroep zal ook bijzondere aandacht besteden aan de samenwerking tussen politie, justitie en bestuur met burgers en bedrijven bij handhaving van regels. Het kabinet verwacht dat door deze samenwerking regels beter zullen worden nageleefd. Hierbij valt te denken aan brandweer-voorschriften, arbeidsomstandigheden en regels voor de horeca.

RVD, 07.04.2000


07 apr 00 17:41

Deel: ' Kabinet pakt handhavingstekort aan '
Lees ook