Ministerie EZ persbericht


KABINET PRESENTEERT ICT-NOTA: DE DIGITALE DELTADatum: 21-06-1999

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft namens het kabinet de ICT-nota naar de Tweede Kamer gestuurd: De Digitale Delta, Nederland oNLine.
Het kabinet ziet voor zichzelf een actieve rol om de ICT-basis (Informatie- en communicatietechnologie) in Nederland te versterken en daarmee de welvaart zo veel mogelijk te vergroten.
Het uitgangspunt daarbij is dat de overheid de randvoorwaarden waarvoor het zelf verantwoordelijk is op orde brengt en resterende belemmeringen, voor zover gebruikers en afnemers deze niet zelf kunnen oplossen, helpt wegnemen. Daarnaast kan de overheid haar eigen functie beter vervullen door optimale inzet van ICT.
Om deze inzet van het kabinet in de tijd te volgen zal een ICT-toets worden ontwikkeld om tweejaarlijks een integraal beeld te geven van de relatieve positie. Tevens zal een klein, maar gezaghebbend extern platform worden opgezet om het ICT-beleid te voeden in dialoog met mensen die in de ontwikkeling van de informatiemaatschappij een vooraanstaande rol spelen.

Het kabinet neemt een groot aantal initiatieven om de ICT-basis in Nederland te versterken, waarmee in de periode tot en met 2002 ruim f 1 mrd is gemoeid. Daarnaast financieren ministers een groot aantal ICT-activiteiten binnen hun eigen begroting, waaronder bijvoorbeeld de ICT-stimulering voor het bedrijfsleven van het Ministerie van EZ en het project Onderwijs on line van het Ministerie van OCenW. Op dit moment ziet het kabinet, omdat het met alle kracht inzet op het wegnemen van belemmeringen, dan ook geen aanleiding om additionele financiële middelen te reserveren voor het ICT-beleid.

We verkeren nu in een maatschappelijke periode waarin niet alleen onmiskenbaar sprake is van een verbreding van het gebruik van ICT maar ook een golf van nieuwe toepassingen in de informatie-en
communicatietechnologie optreedt.
De stormachtige ontwikkelingen op bijvoorbeeld internet vormen nog slechts een flauwe afspiegeling van wat in het begin van het volgend millennium werkelijkheid kan worden.
Onze uitgangspositie op ICT-gebied is relatief gunstig, want Nederland neemt op de wereldranglijst de zevende plaats in. Nederland wordt, met de VS, Singapore en de Scandinavische landen tot de kopgroep gerekend (the information elite), aldus de Information Society Index.

Het kabinet onderscheidt in De Digitale Delta vijf pijlers die tezamen, integraal, de kracht van de ICT-basis van ons land bepalen:
= de telecommunicatie-infrastructuur: de ambitie van het kabinet is dat Nederland een
eersteklas, betaalbare, toegankelijke en betrouwbare communicatie- infrastructuur heeft
en houdt. Dit kan het best gerealiseerd worden door concurrentie op de communicatie-
markt te waarborgen, door frequentieruimte efficiënt toe te wijzen en de technische
betrouwbaarheid van de netwerken te bewaken. Daarnaast wordt de capaciteit van de
kabel nog onvoldoende benut.

= kennis en innovatie: de ambitie van het kabinet is dat Nederland een eigen kennispositie van hoog gehalte heeft, zowel op het gebied van ICT-techniek als toepassing, en sterke ICT-clusters kent, waarin ontwikkelaars en gebruikers samen die kennis benutten. Om te voorkomen dat tekorten aan ICT-menskracht, die in Nederland groter is dan in andere landen, en een tekort aan expertise nieuwe ontwikkelingen belemmeren heeft Nederland een top-opleidingeninfrastructuur voor ICT- onderzoekers en deskundigen nodig. Ook voor nieuw ondernemerschap binnen het ICT-bedrijfsleven zijn er nog teveel belemmeringen.
= toegang en vaardigheden: het kabinet wil het kunnen kennismaken met moderne ICT en het opdoen van vaardigheden stimuleren. Daarvoor zal in het najaar een campagne richting bedrijfsleven van start gaan. Ook binnen het onderwijs is een inhaalslag nodig.

= regelgeving: De rol van de overheid is onze wet- en regelgeving verder toe te rusten op
het bieden van rechtszekerheid en het vertrouwen in de
informatiemaatschappij te
vergroten. Daarbij is onze uitgangspositie goed, want onze wet- en regelgeving is
relatief technologie-onafhankelijk geformuleerd. Belemmerend werkt wel dat
gebruikers nog onvoldoende vertrouwen hebben in bijvoorbeeld identificatie en
fraudebestendigheid; maar dat geldt overigens niet alleen voor Nederland.

= de inzet van ICT in de publieke sector: In 2002 moet minimaal een kwart van de
publieke dienstverlening langs elektronische weg plaats vinden.

Om dit alles te realiseren is al veel in gang gezet en is ook nog veel te verwachten:

= In september zal de Task force ICT haar verslag uitbrengen, waarin ook concrete
aanbevelingen zullen zijn opgenomen.

= Nog dit jaar zullen notas uitkomen over telecom en over de kabel.
= Er zal een begin worden gemaakt met elektronisch aanbesteden.
= Bezien zal worden hoe ICT in te zetten om de administratieve lasten te verminderen.

= Dit jaar nog komt er een gedragscode voor electronic commerce.
= Gestart wordt met een onderzoek naar elektronisch betalen aan en van de overheid.

De volledige nota De Digitale Delta is beschikbaar op de
internetsite van het Ministerie van Economische Zaken:
https://info.minez.nl/Ministerie van Economische Zaken
Aan deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Kabinet presenteert ict-nota De Digitale Delta '
Lees ook