Nummer: 5811 23 maart 1999

Persberichten '99 KABINET: REGIONAAL SPOORVERVOER GEFASEERD AANBESTEDEN

Het regionaal spoorvervoer moet stapsgewijs, beheerst en flexibel worden gedecentraliseerd en aanbesteed. Dat blijkt uit de nota 'De derde eeuw spoor', die het kabinet heeft vastgesteld. De nota schetst een nieuwe marktordening in het spoorvervoer voor personen, met het doel het aandeel van het openbaar vervoer in de mobiliteit te verbeteren.

In 'De derde eeuw spoor' wijst het kabinet erop dat een adequaat openbaar-vervoersysteem en een hoogwaardig goederenvervoer per spoor de fileproblematiek op de wegen verlichten, een belangrijke sociale functie vervullen en van grote betekenis zijn voor economie en milieu. Het vervoer per spoor is relatief schoon, neemt weinig ruimte in beslag, is energiezuinig en onontbeerlijk voor miljoenen dagelijkse verplaatsingen.

In het regionaal spoorvervoer worden eerst de treindiensten uit de zogenoemde contractsector gedecentraliseerd en aanbesteed. Dit betreft de treindiensten op de zogenoemde uitlopers en losliggende delen van het spoorwegnet met overwegend regionaal reizigersvervoer. Voor de exploitatie van deze treindiensten krijgt NS-Reizigers vooralsnog een afzonderlijke concessie, die bij decentralisatie en aanbesteding vervalt. Dit betreft 33 lijndiensttreinen.

Ook wordt bekeken op welke wijze de betrokkenheid van de regionale overheden bij stoptreinen op het hoofdrailnet in de stadsgewestelijke netwerken vergroot kan worden. Op basis van de evaluatie van de ontwikkelingen wordt duidelijk welke volgende stappen de meeste toegevoegde waarde voor de reizigers hebben. Gelijk aan de marktordeningsvoorstellen in het stads- en streekvervoer gaat voor de regionale aanbestedingen een toets op het marktaandeel van ondernemingen gelden.

Prestaties en punctualiteit

Bij de aanbestedingen of gunning van het hoofdrailnet worden eisen aan de geleverde prestaties gesteld, gemeten in groei van het aantal spitsreizigers naar de grote steden. Verder zullen de prestatieafspraken betrekking hebben op een betere punctualiteit. Hieraan wordt een zogenoemde bonus-malusregeling gekoppeld. Ook worden randvoorwaarden vastgelegd in beter voor- en natransport, toegankelijk materieel en een minimum voorzieningenniveau.

Het Kabinet heeft besloten om het internationale vervoer over de HSL aan te besteden. Voor het nationaal vervoer wordt de NS in staat gesteld om als eerste een voorstel te doen. Indien het voorstel kwalitatief en financieel positief beoordeeld wordt dan volgt gunning aan de NS. Mocht dit niet het geval blijken, dan volgt een openbare aanbesteding.

De verzelfstandiging van de NS in 1995 ging gepaard met een herschikking van de verantwoordelijkheden tussen rijksoverheid en NS. De taakorganisaties bleven daarbij onderdeel uitmaken van het NS-concern. Nu wordt de ontvlechting van infrastructuur en vervoer afgerond met de 'uitplaatsing' van de taakorganisaties, zo blijkt uit 'De derde eeuw spoor'. Er wordt onderscheid gemaakt tussen infrastructuurmanagement en capaciteitsmanagement.

Financiële gevolgen

Op basis van Europese regelgeving is ons land verplicht een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. In het overgangscontract dat is afgesloten tussen de rijksoverheid en NS is vastgelegd dat voor het jaar 2000 geen vergoeding in rekening wordt gebracht aan de gebruiker van de infrastructuur. De nota 'De derde Eeuw spoor' geeft aan dat Nederland per 1 januari 2000 een vergoedingssysteem invoert, om een stap te maken in het realiseren van een eerlijker en doelmatiger vervoerssysteem en te voldoen aan zijn Europese verplichtingen.

Het gaat om een bedrag van 400 miljoen gulden, gefaseerd in te voeren. Dit bedrag slaat voor zoín 250 miljoen neer bij NS-Reizigers. Verder heeft een deel betrekking op gedecentraliseerde en te decentraliseren lijnen (circa 100 miljoen) en een deel op goederenvervoer (tot 50 miljoen). Het kabinet heeft besloten de gebruiksvergoeding voor het goederenvervoer apart te bezien.

Het streven is de nieuwe wet- en regelgeving per januari 2001 in werking te laten treden. Voor de periode tussen de afloop van het overgangscontract voor de NS in het jaar 2000 en het inwerkingtreden van de nieuwe wet komt er een overgangsregime.

Simone Braun, 070-3517116

Deel: ' Kabinet regionaal spoorvervoer gefaseerd aanbesteden '
Lees ook