Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties/
Grote Steden- en Integratiebeleid

Persbericht Ministerraad
5 oktober 2001

26 MILJOEN VOOR ICT EN DE STAD

Kabinet stelt 26 miljoen gulden beschikbaar voor ICT ontwikkelingen met als doel verbetering van de sociale kwaliteit van de samenleving. Het Actieprogramma Sociale kwaliteit en ICT is een eerste concretisering van de adviesrapporten `Verweg en dichtbij' van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkelingen (RMO) en het advies van de commissie Cerfontaine `ICT en de stad: Burgers verbonden'. Het gaat om vier acties.


1. Het kabinet stelt 16 miljoen gulden beschikbaar voor vier digitale broedplaatsen. Deze broedplaatsen moeten een stimulans geven aan de ontwikkeling van een stroom van ICT- initiatieven in stadswijken. De vier broedplaatsen zijn proefprojecten. De keuze voor de locatie van de eerste vier deelnemende gemeenten wordt nader bepaald.


2. Een tweede actie is het opzetten van een kennisnetwerk `Sociale kwaliteit en ICT; de centrale regie hiervan wordt gelegd bij het kenniscentrum grote steden (www.kenniscentrumgrotesteden.nl). Het initiatief gaat uit van een samenwerkingverband tussen steden en instellingen. Het kennisnetwerk gaat onder andere een virtuele databank op zetten, nationale en internationale ontmoetingen organiseren en steden stimuleren I-visies te ontwikkelen. Hiervoor is 6 miljoen gulden uitgetrokken.


3. Het kabinet stelt 2 miljoen gulden beschikbaar voor de ontwikkeling van een loket zorg en welzijn. Deze twee miljoen is een extra impuls voor het project `VraagWijzer' van Overheidsloket 2000. Inmiddels zijn al 100 (overheids)instellingen gestart met de ontwikkeling van een VraagWijzerloket. Dit loket wil burgers uitgaande van hun vragen en problemen via ICT een antwoord bieden.


4. Tot slot stelt het kabinet 2 miljoen gulden extra geld beschikbaar voor de procesondersteuning van de aanleg van breedband in aandachtswijken. Gemeenten die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen hiervoor in de loop van 2002 met voorstellen komen. De financiële impuls gaat uit van cofinanciering van rijk en gemeente.

RVD, 05.10.2001Deel: ' Kabinet stelt 26 miljoen gulden beschikbaar voor ICT en stad '
Lees ook