expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: AANPASSING BELASTINGPLAN 2000

PERSBERICHTNR. 99/234 Den Haag 30-10-99

AANPASSING BELASTINGPLAN 2000

Het
Op voorstel van de Minister en Staatssecretaris van Financiën heeft het kabinet vandaag ingestemd met de nota van wijziging van het eerder deze week ingediende Belastingplan 2000 (zie persbericht 99-224). Deze Nota van wijziging betreffende het wetsvoorstel Wijziging van belastingwetten c.q. (Belastingplan 2000) is de nadere uitwerking van de moties en toezeggingen naar aanleiding van de Algemene en Politieke Beschouwingen.

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

1. verlaging van het belastingtarief 1a met 1,4%-punt;
2. verhoging van het belastingtarief 1b met 0,9%-punt;
3. verlaging van de voorgestelde verhoging van het arbeidskostenforfait met
f 80 (de verhoging ten opzichte van 1999 bedraagt per saldo dan f 310);


4. wijziging van de AWF-premie voor werknemers en werkgevers met - 0,25% en WA0-premie werkgevers met + 0,1%;

5. extra verhoging van het basisbedrag in de kinderbijslag met f 60.

De wijzigingen van de belastingtarieven en de aanpassing van het arbeidskostenforfait (onderdelen 1, 2 en 3) worden via deze nota van wijziging in het Belastingplan 2000 verwerkt. Hierdoor komen de voorgestelde totaaltarieven voor de schijven 1a en 1b voor 2000 respectievelijk 33,90% en 37,95%. In verband met de wijziging van de belastingtarieven is ook de voorgestelde aftrek voor jonggehandicapten overeenkomstig aangepast. Hierdoor blijft het beoogde inkomensniveau van belastingplichtigen met een Wajong-uitkering gelijk aan dat van belastingplichtigen met alleen een AOW-uitkering.

Voorts is een aantal moties op het gebied van de fiscaliteit aangenomen. Het betreft een verhoging met 50% van de fiscale faciliteit voor mensen met een chronische ziekte (26 800, nr 20) en een (extra) fiscale ondersteuning voor kosten van kinderopvang voor lagere en middeninkomens met een budgettair beslag van 50 mln (26 800, nr 21).

De forfaitaire aftrek in de buitengewone lastensfeer voor chronisch zieken wordt met ingang van 2000 verhoogd met f 511; deze aftrek bedraagt dan f 1532. In het verlengde daarvan zijn ook de ouderdomsaftrek en de arbeidsongeschiktheidsaftrek met 50% verhoogd. Deze forfaitaire aftrekbedragen zijn beleidsmatig aan elkaar gekoppeld. Indien bijvoorbeeld de ouderdomsaftrek niet met hetzelfde bedrag zou worden verhoogd, leidt dit tot een armoedeval wanneer een chronisch zieke de leeftijdsgrens van 65 jaar passeert. Daarnaast zijn er risico.s in relatie tot het gelijkheidsbeginsel omdat uiteraard ook 65-plussers chronisch ziek kunnen zijn. Het budgettaire beslag hiervan bedraagt 75 mln structureel.

Met betrekking tot de invulling van de motie inzake de kinderopvang wordt voorgesteld de drempelbedragen voor de buitengewone lastenaftrek kinderopvang zodanig aan te passen, dat voor de lagere en middeninkomens een lagere drempel zal gelden dan thans het geval is, dit in aanvulling op de voorgestelde verhoging van het plafond in de buitengewone lastenaftrek kinderopvang. De drempelbedragen voor de buitengewone lastenaftrek kinderopvang zijn opgenomen in artikel 14 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990. De aanpassing van deze drempelbedragen zal worden opgenomen in de aanpassing van deze uitvoeringsregeling per 1 januari 2000.

Daarnaast is een motie aanvaard inzake fiscale stimulering van de biologische landbouw in de vorm van een duurzame ondernemersaftrek. Het kabinet staat hier positief tegenover. In het Belastingplan 2000 is aangegeven dat de mogelijkheden voor een dergelijke ondernemersaftrek onderzocht worden. Opgemerkt zij dat in het kader van het Belastingplan 2000 hiervoor reeds een bedrag van 25 mln is gereserveerd.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
Tel.nr.: 070 - 342 8403

05 okt 99 16:39

Deel: ' Kabinet stemt in met aanpassing Belastingplan 2000 '
Lees ook