Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 15-02-1999

Persbericht
Nummer: 12
_________________________________________________________________

KABINET STEMT IN MET CONCESSIEWET

De publieke omroep zal in de volgende eeuw toegankelijker worden voor nieuwe omroepverenigingen. Om de vijf jaar komt een evaluatieprocedure met als uitkomst het besluit of de vereniging in het publieke bestel mag blijven of niet. De NOS is verantwoordelijk voor zenderprofilering. Op elk televisienet mag niet meer dan 25% verstrooiende programma's worden uitgezonden. Er komt een openbare financiële en inhoudelijke verantwoordingsplicht voor de omroepinstellingen.

Dit zijn de hoofdlijnen van de Concessiewet van staatssecretaris van OCW Van der Ploeg waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Met het wetsvoorstel geeft de regering uitvoering aan het regeerakkoord, waarin een nieuwe wet wordt aangekondigd die de concessieverlening aan de landelijke publieke omroep vanaf 2000 regelt.

Omroepverenigingen
In de wet is vastgelegd dat aan de NOS een concessie van tien jaar zal worden verleend en dat de concessiedeelnemers (de omroepverenigingen) voor vijf jaar worden erkend. De omroep-verenigingen blijven de basis uitmaken van het publieke bestel. Zij zijn vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van de NOS en de netbesturen. Het onderscheid tussen A-, B- en C- omroepverenigingen verdwijnt. Zij moeten minimaal 300.000 leden hebben. De mogelijkheden voor nieuwe omroepverenigingen om tot het bestel toe te treden worden verruimd.

Missie
In de concessiewet wordt de missie van de publieke omroep vastgelegd. Deze wettelijke missie vormt samen met de programmavoorschriften de richtsnoeren voor de periodieke evaluatie. Om de vijf jaar zal via een uitgebreide evaluatie en rapportage worden beoordeeld op welke wijze de publieke omroep functioneert. Daartoe zal de NOS een visitatiecommissie instellen en eens in de vijf jaar een uitgebreid beleidsplan opstellen. De Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media zullen hierover adviseren.

Het wetsvoorstel gaat uit van handhaving van drie televisienetten en vijf radiozenders voor de publieke omroep. De omroepen krijgen de ruimte om in het kader van hun omroeptaak gebruik te maken van nieuwe media. Ter versterking van het non-commerciele karakter van de publieke omroep is als uitgangspunt in het wetsvoorstel vastgelegd dat sponsoring van publieke programma's slechts is toegestaan in een beperkt aantal gevallen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Deel: ' Kabinet stemt in met concessiewet '
Lees ook