Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Persbericht Ministerraad
5 oktober 2001

MINISTERRAAD STEMT IN MET EVALUATIE KADERWET ADVIESCOLLEGES

De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het rapport "De Staat van Advies" van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Staat van Advies gaat over de doeltreffendheid, effecten en praktijk van de op 1 januari 1997 in werking getreden Kaderwet adviescolleges.
De evaluatie toont aan dat het aantal publieke adviescolleges sinds de inwerkingtreding van de Kaderwet is afgenomen. De laatste twee jaar is er echter weer een stijging waar te nemen van het aantal eenmalige adviescolleges die ad hoc door ministers worden ingesteld. Dit ondermijnt het streven naar versobering van het adviesstelsel en de inzet van al bestaande adviescolleges. De ministerraad is tevens akkoord gegaan met enkele belangrijke voornemens uit het rapport om het publieke adviesstelsel te verbeteren. Het gaat dan vooral om een betere gebruikmaking op rijksniveau van de bestaande, strategische adviescolleges. Uit de evaluatie is gebleken dat de relaties tussen de ministeries en deze strategische adviescolleges van de regering in de meerderheid van de gevallen moeizaam zijn verlopen. De relaties zullen worden verbeterd door praktische werkafspraken over onder meer het werkprogramma van de adviescolleges en de formulering en "timing" van adviesaanvragen. Een belangrijk voorstel van het kabinet is tevens dat flexibeler met het adviesstelsel moet worden omgegaan. Deze flexibilisering moet het product zijn van een permanente weging van het belang van een sober adviesstelsel versus dat van een actueel politiek- inhoudelijke wens om een vraagstuk aan te pakken. Zo moeten vaste adviescolleges beter in staat te zijn om ook op niet door het werkprogramma voorziene adviesverzoeken van een minister of van één van beide Kamers der Staten-Generaal te kunnen reageren. Tenslotte is het kabinet ook akkoord gegaan met het voorstel om voortaan gerichter te zoeken naar vrouwelijke kandidaten en kandidaten uit minderheidsgroepen voor het voorzitterschap en lidmaatschap van adviescolleges.

RVD, 05.10.2001Deel: ' Kabinet stemt in met evaluatie kaderwet adviescolleges '
Lees ook