expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: IJkpunten beoordeling zorg.........

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Persbericht Ministerraad

01 april 1999

KABINET STEMT IN MET IJKPUNTEN VOOR BEOORDELING ZORGINSTELLINGEN

Het kabinet heeft op voorstel van staatssecretaris Vliegenthart van VWS ingestemd met de aanbevelingen uit het eindrapport van de interdepartementale werkgroep 'benchmarking in de AWBZ'. Benchmarking in de zorg komt neer op het vergelijken van bedrijfsprocessen en prestaties van instellingen, voor zowel de doelmatigheid als de kwaliteit van de zorg. Er gaat jaarlijks ruim 20 miljard gulden om in de AWBZ-sectoren: de thuiszorg, de verzorgings- en verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Benchmarking in de gezondheidszorg is, zo stelt het kabinet heel nadrukkelijk, in eerste instantie bedoeld om instellingen in staat te stellen van elkaar te leren. Het geeft inzicht in de geleverde prestaties en in de bedrijfsvoering. Daarmee moet de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg worden verbeterd. Dit levert voor de cliënt betere zorg op. Ook geeft het andere partijen (zorgkantoren, overheid, cliënten) inzicht in hoe het geld wordt besteed en welke prestaties worden geleverd.

Het kabinet wil dat het zorgkantoor met benchmarkgegevens in de hand, in de toekomst beter op geleverde prestaties en doelmatige besteding van middelen gaat letten. Het zorgkantoor is namens de rijksoverheid in regio's belast met de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het kabinet wil de benchmarkgegevens overigens niet gebruiken om de bekostiging van instellingen te herzien.

De thuiszorg komt als eerste sector in de zorg binnenkort met de uitkomsten van een benchmarkonderzoek. Dat onderzoek wordt in 2000 herhaald. Bij de verpleeg- en verzorgingshuizen wordt de komende jaren een uitgebreide steekproef gehouden. In de gehandicaptenzorg wordt voor 2002 met benchmarkonderzoek gestart. De geestelijke gezondheidszorg wil nog deze kabinetsperiode een stelsel van benchmarking invoeren.

RVD, 01.04.1999


01 apr 99 16:48

Deel: ' Kabinet stemt in met ijkpunten beoordeling zorginstellingen '
Lees ook