Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Economische Zaken

Persbericht Ministerraad
13 juli 2001

NOTA VERSTERKING POSITIE CONSUMENT

Consumenten en leveranciers zijn slecht op de hoogte van de rechten en plichten van de consument en van de mogelijkheden tot geschillenbeslechting. Een internetportaal moet hierin verandering brengen. Dit staat in de consumentennota "Versterking van de positie van de consument", waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Ybema van Economische Zaken heeft ingestemd.

De belangrijkste conclusie uit de nota is dat de dynamiek op de markten, de toenemende mondigheid en veranderende behoeften van consumenten de overheid tot een actievere rol dwingen, door te bezien of consumenten voldoende ruimte wordt geboden om eigen behoeften en voorkeuren te realiseren en om eigen verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Concrete acties en beleidsvoornemens die in de nota worden aangekondigd, zijn veelal gericht op de basisbescherming van de consument. Voorgenomen onderzoeken moeten marktfalen en knelpunten opsporen zodat gericht beleid gevoerd kan worden. Ook wordt gepleit om tijdig te interveniëren bij de totstandkoming van Brusselse regelgeving op het gebied van voedselveiligheid of de positie van de consument bij Europese liberalisering.

In de nota wordt een beschrijving gegeven van het rijksbeleid gericht op de positie van de consument ten opzichte van aanbieders van producten en diensten. De nota onderstreept het belang van een sterke positie van de consument en geeft een overzichtelijk beeld van de relevante thema's die spelen op het terrein van het consumentenbeleid. In de nota komen o.a. onderwerpen als voedselveiligheid, productveiligheid, de toerusting van de consument, de wettelijke rechtspositie, geschillenbeslechting, marktordening, consumentenzorgen en klantvriendelijke overheid aan de orde.

Alle departementen evenals diverse specialisten, zoals de Consumentenbond en het VNO/NCW, zijn bij de totstandkoming van de nota betrokken geweest.

RVD, 13.07.2001
Deel: ' Kabinet stemt in met nota 'Versterking positie consument' '
Lees ook