RVD/DV

MINISTERRAAD: Meerjarennota emancipatie naar Tweede Kamer.....
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
24 maart 2000

KABINET STUURT MEERJARENNOTA EMANCIPATIEBELEID NAAR TWEEDE KAMER

Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal volgende week de meerjarennota Emancipatiebeleid .Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid. aan de Tweede Kamer aanbieden. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. In de nota worden onder meer op basis van wetenschappelijke verkenningen van trends, risico.s en kansen voor het emancipatieproces in de 21ste eeuw de hoofdlijnen aangegeven waarmee richting wordt gegeven aan het toekomstige emancipatiebeleid.

Volgens het kabinet is er de afgelopen eeuw, vooral de laatste decennia, veel vooruitgang geboekt op het gebied van emancipatie. Emancipatie heeft zich ontwikkeld van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid. Het kabinet acht dat een grote winst, want verdere verbeteringen kunnen nu worden bereikt omdat vrouwen èn mannen daar belang aan toekennen. Emancipatie heeft niettemin ook weerbarstige kanten. Ingesleten gewoontes, ongeschreven codes en verwachtingen, maar ook wet- en regelgeving die niet meer voldoen aan gewijzigde omstandigheden houden de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in stand. Een actief emancipatiebeleid blijft dus geboden om verder te komen en de geboekte resultaten vast te houden. In deze meerjarennota geeft het kabinet de daarvoor nodige beleidsrichtingen aan op het gebied van arbeid, zorg en inkomen; macht en besluitvorming; mensenrechten van vrouwen; informatie- en communicatietechnologie (ICT) en dagindeling.

De nota wordt voorgelegd aan adviesraden en maatschappelijke groeperingen. Speciale aandacht wordt daarbij gevraagd voor allochtone vrouwen en jongeren. Volgens het kabinet zijn de kennis en deskundigheid van deze adviesraden en maatschappelijke groeperingen nodig om een effectief emancipatiebeleid te kunnen ontwikkelen. Daarom heeft het kabinet ervoor gekozen om in deze nota alleen de hoofdlijnen voor het toekomstige beleid uit te werken en op basis van de adviezen en reacties concrete actiepunten op te stellen in het later verschijnende meerjarenbeleidsplan emancipatiebeleid.

RVD, 24.03.2000

24 mrt 00 13:50

Deel: ' Kabinet stuurt meerjarennota Emancipatiebeleid naar Kamer '
Lees ook