Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 11-06-1999

Persbericht
Nummer: 74

Kabinet voor betaalbaarheid van de kabel en vrije keuze voor consumenten

Het kabinet gaat een plan ontwikkelen voor de digitalisering van de kabel en de introductie van decoders in de Nederlandse huishoudens. Hierover komt spoedig overleg met alle betrokken partijen. Tegelijkertijd wil het kabinet het huidige pluriforme en betaalbare televisie-aanbod op de kabel handhaven. Dit staat in de notitie ‘Kabel, omroep en consument; pluriformiteit, betaalbaarheid en vrije keuze’ die staatssecretaris Van der Ploeg (Media) namens het kabinet op 11 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Meer dan 90 procent van de huishoudens ontvangt televisie via de kabel. Kabelexploitanten ontwikkelen daarnaast tal van andere diensten, zoals internettoegang, telefonie, pay-per-view en homeshopping. Het kabinet vindt de kabel van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de digitale snelweg in Nederland. Digitalisering leidt tot een grotere keuzevrijheid voor consumenten en maakt een einde aan de schaarste op de kabel. Digitalisering zal het technisch mogelijk maken om kabelabonnees zelf hun pakket te laten samenstellen. Consumenten kunnen dan zelf bepalen welke programma’s en diensten ze van de kabelexploitant willen kopen.

Om dit mogelijk te maken wil het kabinet de invoering van de digitale decoder op gang brengen. De ontwikkeling van nieuwe diensten verloopt trager dan verwacht en consumenten stellen zich afwachtend op. Kabelexploitanten zoeken naar manieren om de decoder in de huiskamer te introduceren. Zij streven naar segmentatie van het huidige programma-aanbod. Belangrijk is dat de consument als gevolg van de komst van de decoder niet wordt geconfronteerd met onredelijke tariefsstijgingen.

Het kabinet wil op korte termijn overleg voeren met de kabelbranche, de consumentenbond en alle andere betrokken partijen over een reëel economisch model voor de kabelbranche. De introductie van de digitale decoder moet niet ten koste van de kabelabonnees gaan. Het kabinet wil de introductie juist stimuleren door consumenten daadwerkelijk meer keuzevrijheid en nieuwe diensten te bieden. Ook de concurrentie van alternatieve infrastructuren, waaronder de satelliet en digitale ethertelevisie, moet van de grond komen. In opdracht van Verkeer en Waterstaat wordt thans door Nozema en andere partijen een experiment uitgevoerd met digitale ethertelevisie. Het kabinet zal zijn beleid met betrekking tot de kabel vervolgen in de nota ’Kabel en consument, digitalisering en nieuwe diensten’ die voor het eind van het jaar zal worden uitgebracht. In deze nota komen aan bod de digitalisering van de kabel, concurrentie op de kabel en de positie van de kabel ten opzichte van de nieuwe infrastructuren.

Zolang de kabel monopolist is en concurrentie van andere infrastructuren niet echt van de grond komt, is een actieve opstelling van de overheid geboden. Het is de taak van de overheid om te waarborgen dat iedere burger toegang heeft tot een betaalbaar en pluriform programma-aanbod. Het kabinet vindt dat de Mediawet en ook de Mededingingswet de juiste instrumenten bevatten om deze basisvoorziening te regelen. In de Mediawet zijn dat het verplichte basispakket, het zwaarwegend advies van de programmaraad over dit pakket en de facultatieve prijsmaatregel.

Binnenkort zal het kabinet nader onderzoek verrichten naar de kostenontwikkelingen in de kabelsector. Het kabinet wil ook nagaan hoe het functioneren van programmaraden kan worden verbeterd. Mogelijke alternatieven zijn kabelverkiezingen of een gekozen programmaraad, in plaats van een programmaraad die door de gemeente wordt ingesteld.

Meer dan 75 procent van de kijkers verdeelt haar kijktijd over zowel publieke als commerciële zenders. Om een basispakket samen te stellen dat interessant is voor een zo groot mogelijk deel van de bevolking, is een gevarieerde samenstelling van het pakket nodig. Dit betekent dat het basispakket naast de publieke ook de meest bekeken Nederlandstalige commerciële zenders moet bevatten. De programmaraden, die kabelexploitanten adviseren over de samenstelling van het basispakket, moeten in hun advies rekening houden met deze publieksvoorkeuren.

Deel: ' Kabinet voor betaalbare kabel en vrije keuze consument '
Lees ook