(expostbus51)


Ministerie van Economische Zaken


KABINETSAFSPRAAK BEEK/BORN

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 005
Datum: 07-01-1999

Gezamenlijk persbericht van de ministeries van VenW, EZ en VROM Nieuwe versie: bedrag in tweede alinea gewijzigd van 72 miljoen in 172 miljoen

KABINETSAFSPRAAK BEEK/BORN: GEEN NACHTVLUCHTEN OP MAASTRICHT AACHEN

AIRPORT

Het kabinet heeft besloten 204 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van het Limburgse knooppunt Born. Ook provincie en bedrijfsleven leveren een bijdrage. Daarnaast is besloten de procedures voor de aanleg van de Oostwestbaan bij Maastricht Aachen Airport stop te zetten. De luchthaven blijft in de huidige vorm bestaan. Nachtvluchten worden niet toegestaan. Het kabinetsbesluit is in goed overleg met de provincie Limburg tot stand gekomen.
Minister Netelenbos (VenW) en staatssecretaris Ybema (EZ) schrijven dit vandaag mede namens minister Pronk (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Ybema stelt 172 miljoen gulden beschikbaar voor het knooppunt Born. Minister Netelenbos levert een bijdrage van 32 miljoen gulden gulden.
De 204 miljoen gulden is bestemd voor verdere industrieel-logistieke ontwikkeling van het multimodale knooppunt Born. Dit project bestaat uit de uitbouw van het bedrijventerrein Holtum-Noord, het ontwikkelen van het industrial Parc Swentibold (aansluitend aan Nedcar), de aanpassing van infrastructuur en de inpassing in het landschapspark Susteren. In de 172 miljoen gulden van EZ is ook opgenomen een bedrag van 39 miljoen gulden uit eerder toegezegde EFRO middelen van de Europese Commissie, die beschikbaar waren gesteld voor Maastricht Aachen Airport.
Daarnaast zet de staatssecretaris de middelen in die vrijkomen door het niet doorgaan van de Oostwestbaan.

Het kabinet heeft ook, in samenspraak met de provincie Limburg en de exploitant van de luchthaven Maastricht Aachen Airport, besloten tot voortzetting van het huidig gebruik van de luchthaven. Provincie en Verkeer en Waterstaat stellen daarvoor 95 miljoen beschikbaar. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming zullen de ministers van V&W en VROM in een interimbesluit een aantal zaken regelen. De huizen rond de Noordzuidbaan worden zo snel mogelijk geïsoleerd. Nachtvluchten worden niet toegestaan. De huidige geluidscontour wordt gehandhaafd voor een interimperiode.
De ministers zullen een nader te bepalen geluidszone verankeren een nieuw aanwijzingsbesluit waarmee het gebruik van de luchthaven definitief wordt geregeld. Daarvoor zal een nieuwe aanwijzingsprocedure inclusief milieu effect rapportage worden doorlopen.

Antoinette Thijssen (EZ), tel. 379 61 74
Toon van Wijk (VenW), tel. 351 65 82
Dolf Robertus (VROM), tel. 339 37 30


07 jan 99 17:32

Deel: ' Kabinet wil geen nachtvluchten op Maastricht Aachen Airport '
Lees ook