expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: SER-ADVIES ETNISCH ONDERNEMERSCHAP

Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Persbericht Ministerraad
26 februari 1999

KABINET WIL MENTOREN VOOR ETNISCHE ONDERNEMERS

Het kabinet wil dat in de grote steden mentoren worden aangesteld voor de begeleiding van etnische ondernemers. Deze mentoren, bij voorkeur afkomstig uit de eigen kring van de etnische ondernemers, moeten gaan werken aan het verbeteren van de professionaliteit van deze groep. Ook moeten ze initiatieven ontplooien om de ontwikkeling van lokale ondernemersnetwerken te stimuleren. Dit staat in het kabinetsstandpunt over het SER-advies etnisch ondernemerschap, waarmee de ministerraad op voordracht van staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) en minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) heeft ingestemd.

Het kabinet heeft in oktober 1997 de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd advies uit te brengen over etnisch ondernemerschap. Aanleiding vormde de relatief hoge werkloosheid onder etnische minderheden. Het zelfstandig ondernemerschap is voor deze groep een manier om aan de slag te gaan. Ook wordt daarmee een bijdrage geleverd aan de revitalisering van oude wijken in de grote steden. Het aantal etnische ondernemers is de afgelopen tien jaar fors gestegen (van 9.000 in 1986 tot 27.000 in 1997). Etnische ondernemers kampen echter vaak nog met specifieke knelpunten, zoals soms een gebrek aan professionaliteit, moeite om te voldoen aan de complexe administratieve eisen die in Nederland aan ondernemers worden gesteld en oververtegenwoordiging in weinig perspectiefrijke branches. Het kabinet acht daarom verdere ontplooiing van het ondernemers-potentieel onder deze groep wenselijk.
Voor het aanstellen van de mentoren en andere initiatieven ter bevordering van etnisch ondernemerschap kunnen de grote steden een beroep doen op het budget voor niet-fysieke projecten dat in het kader van het grote-stedenbeleid beschikbaar is en vooralsnog in totaal 220 miljoen gulden bedraagt voor de periode tot 2010. Verder kondigt het kabinet in het standpunt over het SER-advies aan dat samen met de gemeenten, banken en instellingen zal worden gekeken of de mogelijkheden voor zogeheten microkredieten voor etnische ondernemers kunnen worden verbeterd.
Het ministerie van Economische Zaken zal de tweede fase van het zogeheten MOTOR-project, een geïntegreerde cursus .Vooropleiding voor Anderstaligen/Algemene Ondernemersvaardigheden., financieel ondersteunen.

RVD, 26.02.1999

26 feb 99 17:30

Deel: ' Kabinet wil mentoren voor etnische ondernemers '
Lees ook