Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Persbericht Ministerraad
5 oktober 2001

KABINET WIL PERSONEELSMANAGEMENT BIJ DE RIJKSDIENST VERBETEREN

Managers bij de rijksdienst moeten meer aandacht besteden aan personeelsmanagement. Het personeelsmanagement moet beter worden gestuurd. En voorzieningen op personeelsgebied moeten voor alle medewerkers rijksbreed beter toegankelijk worden gemaakt. Dit zijn enkele belangrijke punten uit het vandaag vastgestelde kabinetsstandpunt over de effectiviteit van het personeelsmanagement bij de rijksdienst.

Het kabinet reageert hiermee op de aanbevelingen van een door haar ingestelde interdepartementale werkgroep. In deze werkgroep waren ook enkele grote bedrijven uit de marktsector vertegenwoordigd.

De werkgroep heeft geconstateerd dat medewerkers in door haar onderzochte overheidsorganisaties gemiddeld minder tevreden zijn over het personeelsmanagement dan medewerkers in de onderzochte bedrijven. Medewerkers stellen bovendien steeds hogere eisen aan hun loopbaan. Daarom moet de effectiviteit van het personeelsmanagement bij de rijksdienst worden verbeterd. De werkgroep doet daarvoor een groot aantal aanbevelingen. Deze hebben zowel betrekking op het optreden van managers, van P&O-ers als van de medewerkers zelf.

In grote lijnen neemt het kabinet de aanbevelingen van de werkgroep over. Het kabinet gaat de aanbevelingen in samenhang oppakken. Tot de concrete acties die het kabinet aankondigt behoort onder andere het uitwerken van een resultaatgerichte aanpak voor het personeelsbeleid binnen de ministeries. Verder gaat iedere overheidsorganisatie periodiek een medewerkersenquête houden. Ook wordt een rijksbreed benchmark- en visitatiesysteem ontwikkeld waarmee prestaties kunnen worden vergeleken. Dit is de basis voor normering en toetsing van het personeelsmanagement. De naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Rijn begonnen invoering van zogenaamde duale loopbaanpaden wordt geïntensiveerd. Daarnaast wordt een onderzoek gestart naar het opzetten van een shared-servicecenter voor personeelsvoorzieningen.

Het kabinetsstandpunt wordt tezamen met het rapport van de werkgroep aangeboden aan de Tweede Kamer.

RVD, 05.10.2001Deel: ' Kabinet wil personeelsmanagement bij rijksdienst verbeteren '
Lees ook