expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: rekeningrijden gefaseerd invoeren

KABINET: REKENINGRIJDEN GEFASEERD INVOEREN

Het kabinet heeft besloten Rekeningrijden gefaseerd in te voeren. In de eerste fase wordt Rekeningrijden in één regio ingevoerd. Deze fase start in september 2001 en duurt twee jaar. Na evaluatie van het systeem volgt eventueel landelijke invoering. In nauw overleg met de verschillende stadsregio.s zal minister Netelenbos beslissen waar rekeningrijden als eerste wordt ingevoerd. Deze regio ontvangt een bedrag dat gelijk staat aan de opbrengsten van rekeningrijden uit het hoofdwegennet, om te besteden aan openbaar vervoer en infrastructuur.

Gemeente, Provincie en waterschappen kunnen zelf beslissen over hoe zij het sluipverkeer bestrijden. De investeringskosten komen voor rekening van het Rijk. Wanneer overheden besluiten om betaalpoorten te plaatsen mogen zij de opbrengst daarvan besteden aan OV en infrastructuur.

Het ministerie zal de verkeerskundige, economische en ruimtelijke effecten van rekeningrijden continu en nauwgezet volgen. Twee jaar na invoering vindt evaluatie plaats van de werking van het systeem. Ook effecten op veiligheid, leefbaarheid en milieu zullen hierbij aan de orde komen.

De gefaseerde invoering heeft consequenties voor de wetgever. Deze consequenties staan in de nota van wijziging. De nieuwe elementen zullen nader worden toegelicht in de nota naar aanleiding van het eindverslag. Daarin wordt ook uitgebreid ingegaan op de vragen die door de Tweede Kamer eind vorig jaar zijn gesteld. Het kabinet heeft de Tweede kamer hierover vandaag geïnformeerd.

Heffing in ochtendspits
Rekeningrijden wordt van kracht op werkdagen van 7 tot 9 uur .s morgens, alleen stadinwaarts.
In de avondspits, de weekeinden, de zomervakantie, de kerstvakantie en op feestdagen hoeft de weggebruiker geen heffing te betalen. In deze periodes is er duidelijk sprake van minder structurele files. Welke dagen precies worden vrijgesteld, wordt jaarlijks door de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. De kosten bedragen 7 gulden per passage en bij automatische betaling 5 gulden.
De maatregel geldt voor iedere weggebruiker: automobilisten, motorrijders, vrachtwagenchauffeurs en ook voor buitenlandse weggebruikers. Er is vrijstelling voor politie, brandweer en ambulances en openbaar vervoer.

De auto-betaalbox, het chipapparaat dat achter de voorruit wordt geplaatst, gaat inclusief BTW 65 gulden kosten. Het kabinet heeft besloten het eerste halfjaar de auto-betaalbox te subsidiëren en aan te bieden voor 25 gulden. Met de box is automatische betaling mogelijk. Bij afwezigheid van een auto-betaalbox of bij onvoldoende saldo ontvangt de passant een rekening thuis.
De Belastingdienst voert de maatregel uit en is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle financiële transacties. De dienst richt een helpdesk in voor de behandeling van vragen en klachten.

Uitbreiden vervoersalteratieven
Om de bereikbaarheid de komende jaren te waarborgen, stelt het kabinet een pakket van maatregelen voor. Zo creëert minister Netelenbos vervoersalternatieven door onder andere uitbreiding van OV-spitsdiensten en transferia, ontwikkeling van nieuwe vervoersvormen zoals RandstadRail en impulsen voor carpoolen.

Ook werkgevers zullen een bijdrage moeten leveren door aandacht voor flexibele werktijden, telewerken en vervoersmanagement. De noodzaak tot het stimuleren van alternatieven hangt mede af van wie de kosten gaat dragen: de werknemer of de werkgever. De FNV heeft al voorgesteld dit onderwerp te maken van werkgevers- en werknemersoverleggen.

Betaald rijden
Gelijktijdig met de gefaseerde invoering van rekeningrijden wordt wetgeving voorbereid voor andere vormen van betaald rijden zoals tolheffing en betaalstroken. Het huidige wetsvoorstel is zo de eerste stap naar een breder pakket betaald rijden en variabilisering van autokosten. Zowel in Rotterdam als op de A1 bij muiden (op de voormalige carpoolstrook) worden experimenten uitgewerkt met betaalstroken.

Simone Braun, 070-351 7116

18 jun 99 17:36

Deel: ' Kabinet wil rekeningrijden gefaseerd invoeren '
Lees ook