expostbus51


RVD/AZ

MINISTERRAAD: Snellere besluitvorming rijks......

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad
15 juli 1999

KABINET WIL SNELLERE BESLUITVORMING OVER RIJKSPROJECTEN

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een rijksprojectenprocedure.
Met deze nieuwe procedure, die voortvloeit uit het regeerakkoord, kan het rijk beslissingen over ruimtelijke projecten van nationaal belang onder eigen regie realiseren. Het kan gaan om nationale projecten waarvan het rijk initiatiefnemer is, maar ook om projecten met een particuliere initiatiefnemer.
De procedure voorziet in een projectbesluit van het rijk waarin de hoofdlijnen van een project worden vastgelegd. Alle vergunningen worden daarna in een gebundelde procedure onder regie van het rijk verleend. Ook het beroep bij de rechter vindt gebundeld plaats. De besluitvorming over nationale projecten wordt met deze nieuwe procedure versneld.
Het beroepsrecht is in het wetsvoorstel op dezelfde manier geregeld als in de wet op de ruimtelijke ordening en de wet milieubeheer. Dit betekent dat iedereen die in de voorbereidingsfase heeft geparticipeerd tegen het rijksprojectbesluit in beroep kan gaan, en dus niet alleen direct belanghebbenden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 15.07.1999

15 jul 99 18:24

Deel: ' Kabinet wil snellere besluitvorming over rijksprojecten '
Lees ook