expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: OESO-RAPPORT REGULATORY REFORM..................

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
15 oktober 1999

KABINETSREACTIE OESO-RAPPORT REGULATORY REFORM

Op voordracht van minister Jorritsma van Economische Zaken, minister Korthals van Justitie en staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft de ministerraad ingestemd met een kabinetsreactie op het OESO-rapport .Regulatory Reform in the Netherlands.. De betrokken bewindslieden zijn gemachtigd de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer aan te bieden.
De OESO stelt dat het proces van hervorming van de regelgeving in Nederland - in de vorm van een nieuwe Mededingingswet, concurrentiebevordering in (semi-)publieke sectoren en de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit . belangrijke voordelen voor de Nederlandse economie heeft opgeleverd. Het heeft bijgedragen aan een toename van de economische efficiency, bevordering van innovatie en flexibiliteit, bevoordeling van de consument door lagere prijzen en meer keuzemogelijkheden en het scheppen van werkgelegenheid. De OESO beargumenteert ook dat het proces van hervorming van de regelgeving nog geenszins af is: bereik, snelheid, scherpte en transparantie van het proces kunnen worden verbeterd. Het kabinet onderschrijft de analyse van de OESO op hoofdlijnen en beschouwt de aanbevelingen als ondersteuning van het Nederlandse, op structurele hervormingen gerichte, beleid. De aanbevelingen zullen worden meegenomen in actieprogramma.s, rapportages en beleidsnota.s die in de komende tijd het licht zullen zien.

RVD, 15.10.1999

15 okt 99 16:30

Deel: ' Kabinetsreactie op OESO-rapport Regulatory Reform '
Lees ook