Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht ministerraad
14 juni 2002

Kabinetsreactie op rapport adviescommissie antilliaans Medeburgerschap in nederland

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Kalsbeek van Justitie en minister van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsreactie op het rapport van de adviescommissie Antilliaans medeburgerschap in Nederland. In het rapport `Nèt Loke Falta, advies inzake de aanpak van de criminaliteitsproblematiek onder Antillianen in Nederland', wordt de omvang van de problematiek geschetst en wordt aanbevolen om maatregelen in de preventieve sfeer te nemen. In de kabinetsreactie wordt het staande kabinetsbeleid weergegeven en een overzicht van mogelijke aanvullingen daarop. De nadruk ligt daarbij op de integratie van Antilliaanse jongeren in Nederland. Het Overlegorgaan Caraïbische Nederlanders (OCaN) heeft inmiddels toegezegd, in nauw overleg met andere Antilliaanse organisaties en Antilliaanse sleutelfiguren, met een initiatief te komen voor een mentorregeling. Daarmee zullen Antilliaanse jongeren die in Nederland aankomen, begeleiding krijgen van een mentor. De mentor zal in de regel een langer in Nederland verblijvende Antilliaanse Nederlander zijn die de jongere kan helpen bij de kennismaking met en integratie in Nederland. Op deze manier kan worden voorkomen dat Antilliaanse jongeren in de criminaliteit belanden. Het kabinet zal daarvoor middelen ter beschikking stellen.

RVD, 14.06.2002Deel: ' Kabinetsreactie op rapport adviescommissie antilliaans medeburgersch.. '
Lees ook