Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DWK. 2003/172
datum
24-01-2003

onderwerp
Kabinetsreactie op SER-advies 'Innovatie voor Voedsel en Groen' TRC 2003/405

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u, conform de toezegging tijdens het AO op 26 september 2002, een afschrift van mijn reactie aan de SER naar aanleiding van het SER-advies 'Innovatie voor voedsel en groen'.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

ir. B.J. Odink

Bijlage:
Brief aan de SER (PDF-formaat, 141 Kb)

Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/infomart...2003/par03015.htm .

---

Deel: ' Kabinetsreactie op SER-advies 'Innovatie voor Voedsel en Groen' '
Lees ook