Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=421493


---

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met een reactie op het rapport " Naar een Europabrede Unie" van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Op hoofdlijnen kan het kabinet zich vinden in het WRR-rapport. WRR en kabinet komen via een vergelijkbare benadering van de onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten tot eenzelfde resultaat: volledige toepassing van de EU-regels en flexibiliteit waar nodig en verantwoord.

Ook wil het kabinet, net als de WRR, spoedige hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)en structuurbeleid. Over EU hervormingen en kosten van uitbreiding nam het kabinet al een standpunt in op 10 september jl.

Zowel het kabinet als de WRR zijn van mening dat goed bestuur de ruggengraat is van een goed functionerende EU. Maar waar de WRR voorstander is van een Europese rechter per lidstaat als schakel tussen nationale rechters en het Europees Hof ('decentralisatie'), spreekt het kabinet liever van 'deconcentratie' van het Hof. Daarbij kan men denken aan regionale kamers met roulerende rechters.

De WRR pleit voor het afbakenen van een ' kernacquis' , waarmee ze de criteria definieert waaraan lidstaten moeten voldoen bij het moment van toetreding. De regering heeft al vorig jaar november voor een vergelijkbare benadering gekozen, maar noemt daarbij vier criteria voor het bepalen van overgangstermijnen en uitzonderingen. De interne markt moet goed blijven functioneren; de veiligheid van de burger mag niet in het geding komen, ook als het gaat om voedselveiligheid; bestuur en recht in de kandidaat-lidstaat; de financiën aan beide kanten.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Nadere informatie: Carola Baller, Persvoorlichting, tel.: 070-348 7531

===

Deel: ' Kabinetsreactie WRR-rapport 'Naar een Europabrede Unie' '
Lees ook