Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2001/2925
datum
20-07-2001

onderwerp
Kabinetsstandpunt inzake het advies van de Commissie Herstructurering Melkveehouderij
TRC 2001/7571 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Met deze brief bied ik u, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het kabinetsstandpunt aan inzake het advies 'Grondgebonden melkveehouderij: regionaal maatwerk' van de Commissie Herstructurering Melkvee-houderij.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Kabinetsstandpunt advies 'Grondgebonden melkveehouderij: regionaal maatwerk' van de Commissie Herstructurering Melkveehouderij (PDF-formaat, 69 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDENDeel: ' Kabinetsstandpunt advies Herstructurering Melkveehouderij '
Lees ook