RVD/DV

MINISTERRAAD: Uitbreiding controlebevoegdheden AR

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
26 november 1999

KABINETSSTANDPUNT UITBREIDING CONTROLEBEVOEGDHEDEN ALGEMENE

REKENKAMER

De Algemene Rekenkamer krijgt de bevoegdheid om bij provincies, gemeenten en bedrijven de besteding van EU-gelden te controleren. Dit heeft het kabinet op voorstel van de minister van Financiën besloten. Deze regeling komt voort uit de mogelijkheid dat Brussel de Nederlandse regering aansprakelijk kan stellen voor tekortschietend handelen van bijvoorbeeld provincies en gemeenten. Anderzijds is het zo dat de desbetreffende ministers nu nog niet over afdoende bevoegdheden beschikken in hun verhouding met deze provincies en gemeenten. Het kabinet zal daarom op korte termijn met een wetsvoorstel komen waarin tegelijk met een controlebevoegd-heid voor de Algemene Rekenkamer ook een parallelle controlebevoegdheid voor de betrokken ministers zal worden opgenomen. Deze koppeling is nodig omdat het kabinet vindt dat controlebevoegdheden van de Rekenkamer op EU-terrein de ministeriële bevoegdheden moeten volgen. Als de controlebevoegdheden van de Rekenkamer zouden worden uitgebreid los van die van de ministers, bestaat het gevaar dat de controle van de Rekenkamer verder gaat dan de ministeriële verantwoordelijkheid reikt. Dat zou onnodige bemoeienis van de Algemene Rekenkamer met decentrale overheden en het bedrijfsleven opleveren.

Naast controlebevoegdheid zullen ministers nog over andere bevoegdheden moeten beschikken ten aanzien van de besteding van EU-gelden in Nederland, bijvoorbeeld om door Brussel opgelegde boetes te kunnen verhalen. Ook aan het regelen van deze bevoegdheden wordt gewerkt. Het kabinet is voornemens een wetsvoorstel ter formulering van deze bevoegdheden binnen enkele maanden voor advies naar de Raad van State te zenden.

RVD, 26.11.1999

26 nov 99 17:26

Deel: ' Kabinetsstandpunt controlebevoegdheden Algemene Rekenkamer '
Lees ook