Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/2001/10071
datum
11-09-2001

onderwerp
Kabinetsstandpunt inzake het advies 'Ruimte voor pacht' van de Commissie Pachtbeleid
Trcnr. 2001/8868 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Met deze brief bieden wij u het kabinetsstandpunt aan inzake het advies 'Ruimte voor pacht' van de Commissie Pachtbeleid.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

De Minister van Justitie,

mr. A.H. KorthalsDeel: ' Kabinetsstandpunt inzake het advies 'Ruimte voor pacht' '
Lees ook