Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kabinetsstandpunt nieuwjaarsbrand Volendam: achterstand brandveiligheid wegwerken

Het kabinet wil de achterstand op het gebied van de brandveiligheid van gebouwen versneld wegwerken. Dat staat in de reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie onderzoek cafébrand nieuwjaarsnacht 2001 (de commissie-Alders). De commissie onderzocht niet alleen de cafébrand in Volendam op nieuwjaarsnacht, maar heeft ook gekeken naar brandveiligheid in het algemeen in heel Nederland. Uit het rapport rijst volgens het kabinet een onthutsend beeld op. Het is nu hoog tijd die situatie aan te pakken, door uit te voeren wat al eerder was afgesproken.

Staatssecretaris G.M. de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft het kabinetsstandpunt over de nieuwjaarsbrand in Volendam maandag 16 juli naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij is een lijst van ruim vijftig actiepunten opgenomen.

Het kabinet vraagt alle gemeenten in Nederland nog dit jaar hun rampenplan te actualiseren. De provincies moeten hierop toezien. In de gemeente Edam-Volendam bleek het rampenplan verouderd en onder de maat te zijn. Ook heeft de staatssecretaris de gemeenten opgeroepen een actieplan brandveiligheid op te stellen. De inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de Inspectie VROM zullen volgend jaar onderzoeken of de gemeenten dit ook hebben gedaan. Verder worden gemeenten verplicht een plan te maken over de uitvoering van hun preventieve en repressieve toezichthoudende taken op het gebied van de bouwregelgeving, met een periodieke rapportage in de gemeenteraad.

De verantwoordelijkheid van ondernemers en instellingen voor veiligheid van hun panden wordt aangescherpt. Het kabinet bekijkt of het opleggen van een bestuurlijke boete een instrument kan zijn bij overtredingen van de bouwregelgeving, en of overtredingen van de brandveiligheidsvoorschriften strafbaar gesteld kunnen worden als economisch delict. Om de achterstand bij het verlenen van gebruiksvergunningen weg te werken, wil het kabinet gemeenten toestaan gebruik te maken van certificering. In dat geval geeft een onafhankelijke instantie een veiligheidscertificaat voor een gebouw af.

Het rijkstoezicht op het gebied van veiligheid wordt versterkt. Er komt een wetsvoorstel om de inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding de bevoegdheid te geven het rampenbestrijdingsbeleid van individuele gemeenten door te lichten. Het kabinet bekijkt of de inspectietaak bij de bouwregelgeving (VROM) uitgebreid kan worden tot alle gebouwen (nu alleen woningen).

De samenwerking tussen de verschillende geneeskundige hulpverleners bij rampen moet verbeterd worden. Het kabinet wil met de traumacentra afspraken maken over de inzet van traumahelikopters en trauma-auto's, waarmee gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen naar de plaats van een ramp of ongeval kunnen gaan om ter plekke slachtoffers te behandelen. Verder wordt bekeken of de capaciteit van het brandwondencentrum in Groningen verdubbeld moet worden van 10 naar 20 bedden. Over het algemeen is de capaciteit van de brandwondencentra onder normale omstandigheden voldoende. Voor de opvang van slachtoffers bij rampen wil het kabinet nadere afspraken maken met het buitenland.

Om het veiligheidsbewustzijn bij burgers, ondernemers, instellingen en overheden te vergroten, komt er een intensief voorlichtingsprogramma. Om duidelijk te maken hoe het is gesteld met de brandveiligheid van gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, zal op deze gebouwen worden aangegeven hoeveel mensen er volgens de gebruiksvergunning naar binnen mogen, en wanneer voor het laatst de controle op brandveiligheid is uitgevoerd.

Er komt een onderzoek naar de brandveiligheid van versieringsmateriaal, zonodig gevolgd door nadere voorschriften. Vooruitlopend daarop moeten gemeenten er voor zorgen dat er alleen onbrandbare versiering wordt gebruikt in café's, restaurants en andere toegankelijke gebouwen. Evident brandbare kleding wordt verboden.

In de task force waarin het rijk, de gemeenten en de provincies de uitvoering coördineren van de gezamenlijke actiepunten van de commissie-Oosting (die de vuurwerkramp in Enschede onderzocht), zal ook de uitvoering van het actieprogramma van de commissie-Alders gecoördineerd worden. Twee keer per jaar zal het kabinet aan de Tweede Kamer rapporteren hoe het staat met de uitvoering van de actiepunten.

De volledige tekst van het kabinetsstandpunt, met daarbij de lijst van actiepunten, staat op www.minbzk.nl.

Deel: ' Kabinetsstandpunt nieuwjaarsbrand Volendam '
Lees ook