Gemeente Zwijndrecht

Kadernota
"Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk".

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht delen mede, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 september 2001 heeft vastgesteld de Kadernota "kinderopvang en peuterspeelzaalwerk". Het rode draad van deze nota is de Wet basisvoorziening kinderopvang, die naar verwachting op 1 januari 2003 van kracht wordt. Naast een samenvatting van deze wet (waaronder op termijn ook de peuterspeelzalen gaan vallen) wordt door middel van de beleidsaanbevelingen aangegeven op welke manier op de nieuwe regelgeving kan worden geanticipeerd.

De beleidsregels treden in werking op de achtste dag na de datum zoals vermeld op dit blad. Zij liggen met ingang van heden voor een ieder kosteloos ter inzage in het Infocentrum van de Gemeente, Burgemeester de Bruinelaan 45, alhier. U kunt deze regels inzien tijdens kantooruren.

Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van de Kadernota.

Zwijndrecht, 4 oktober 2001

Deel: ' Kadernota 'kinderopvang en peuterspeelzaalwerk' Zwijndrecht '
Lees ook