M. V. PUTTEN EUROPARLEMENT

Kaderrichtlijn Water

Straatsburg, 11 Februari 1999

Het Europees Parlement spreekt zich vandaag uit over het toekomstige Europees waterbeleid. De Kaderrichtlijn Water behandeld alle brede aspecten van water; onder andere grondwater, vervuiling, kustgebieden, stroomgebieden en drinkwater. Volgens Europarlementariër van Putten is de richtlijn, die nu pas in de startblokken staat, van groot belang voor Nederland. Zij wijst daarbij op de toekomstige Nederlandse drinkwatervoorziening en het waterbeheer van de grensoverschrijdende gebieden. Want een slecht waterbeheer stroomopwaarts leidt in Nederland tot de ons inmiddels bekende overstromingen en alle vervuilende stoffen die door buitenlandse industrieën worden geloosd, stromen vanzelf ons land binnen.

~Deze richtlijn vormt voor Nederland een uitgelezen kans om wettelijk bindende afspraken over grensoverschrijdend waterbeheer te maken~, aldus PVDA-Europarlementariër van Putten. ~Wanneer in de stroomopwaartse gebieden de bufferfunctie van de rivier wordt aangetast door bebouwing in de uiterwaarden of het versmallen van een rivier en dit in Nederland tot overstromingen leidt, moet dit eigenlijk verboden kunnen worden~. Op zich bestaan voor de rivieren de Maas, de Rijn, de Schelde en de Eems al internationale samenwerkingsverbanden, maar tot nu toe zijn alleen voor de Rijn daadwerkelijke internationale afspraken gemaakt. Verder moet niet alleen naar de grote rivieren, maar ook naar grensgebieden worden gekeken, waar natuurlijk ook beken, riviertjes en grondwater niet bij de landsgrenzen stoppen. Volgens van Putten moet het ook dan mogelijk zijn afspraken te maken, wanneer blijkt dat activiteiten over de grens tot problemen leiden.

Het is duidelijk dat grote economische belangen een rol spelen bij de Europese afspraken over waterbeheer. De bruinkoolwinning in het Duitse Ruhrgebied is hiervan een duidelijk voorbeeld. Bij deze vorm van mijnbouw moeten zeer grote hoeveelheden grondwater worden weggepompt, om de mijn droog te houden. De provincie Limburg vreest dat hierdoor het grondwaterpeil in delen van de provincie zal dalen, waardoor zowel de landbouw als de natuur grote hinder kunnen ondervinden.
Øk ben bang dat de ministerraad zich door economische belangen zal laten leiden en de richtlijn daardoor aan kracht zal inboeten. In mijn ogen is dit contraproductief, want uiteindelijk zijn de ons bekende overstromingen een vorm van kapitaalvernietiging. Bovendien is niemand erbij gebaat als drinkwatervoorzieningen vanwege hoge reinigingskosten onbetaalbaar worden~, aldus van Putten.

Voor verdere informatie: Kantoor Maartje van Putten, Brussel:
00-32- 2-2845533 (gelieve eventuele berichten op de Voice Mail in het Engels in te spreken)


11 feb 99 15:20

Deel: ' 'Kaderrichtlijn Water van groot belang voor Nederland' '
Lees ook