Kaders voor een nieuw Rotterdams erfgoedbeleid

Persbericht ChristenUnie-SGP Rotterdam - 28 december 2016

Kaders voor een nieuw Rotterdams erfgoedbeleid

ChristenUnie-SGP burgerraadslid Mark de Boer schreef in 2015 de initiatiefnotitie ‘Kaders voor een nieuw Rotterdams erfgoedbeleid’ met daarin elf bouwstenen voor een vernieuwde kijk op erfgoed in Rotterdam. Zijn initiatief kreeg brede politieke en maatschappelijke steun en is volgens cultuurwethouder Langenberg een belangrijke aanleiding geweest voor de gemeente Rotterdam om de ‘Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020’ op te stellen. De Boer: “Met deze agenda hebben we weer een erfgoedbeleid waar we als stad trots op mogen zijn en waarmee de stad ook haar trots uitspreekt voor haar erfgoed.”

Drie pijlers vormen de basis voor het nieuwe Rotterdamse erfgoedbeleid:

Bescherming en instandhouding gebouwd erfgoed: Erfgoed verdient aandacht, duidelijkheid, bescherming, stimulansen bij instandhouding en aansporing en begeleiding bij restauratie, transformatie en herbestemming.

Geschiedenis in beeld, kennisontwikkeling gebouwd erfgoed: Kennis van de geschiedenis van de stad en specifiek inzicht in de ruimtelijke, architectonische en (bouw)historische achtergronden van gebieden en gebouwen is het fundament van het erfgoedbeleid. Het vormt een essentiële basis om keuzes aangaande het gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed te kunnen beargumenteren en maken.

Het vertelde verhaal, kennisoverdracht gebouwd erfgoed: Cultuurhistorisch bijzondere gebouwen en gebieden zijn altijd verbonden met verhalen. Ze vertellen iets over de periode waarin ze zijn ontstaan, over het gebruik, over de manier van wonen en werken in een bepaalde periode. Het verbeelden van deze verhalen zorgt voor draagvlak en verspreiding van kennis en draagt bij aan de dialoog over de betekenis en de waardering van ons erfgoed.

Deze pijlers moeten bijdragen aan het verder in kaart brengen van het Rotterdamse erfgoed en – in geval van bijzondere cultuurhistorische waarden – wordt de instandhouding van het erfgoed nagestreefd en gestimuleerd. Ook wordt erfgoed zoveel mogelijk ingezet als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen. De drie pijlers zijn dynamisch en zorgen zodoende voor een continue dialoog over het cultuurhistorisch besef van Rotterdam.

Klik hier om de ‘Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020’ te downloaden.

https://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/Erfgoedagenda_Rotterdam_2017-2020.pdf

Het historisch besef van Rotterdam

Aan de totstandkoming van de nieuwe erfgoedagenda is een lang proces voorafgegaan. In 2013 vroeg de ChristenUnie-SGP het stadsbestuur al om een reflectie op het historisch besef van Rotterdam. “Er waren toen sloopplannen voor diverse karakteristieke historische panden, zoals bijvoorbeeld het Zuiderziekenhuis en het Ooms hoekpand. Ze waren voor ons aanleiding om het stadsbestuur eens heel kritisch te bevragen op haar erfgoedvisie.”, aldus De Boer die zelf succesvol de sloop van beide panden wist te voorkomen.


Niet alleen het stadsbestuur kreeg huiswerk mee. Samen met AIR Rotterdam heeft de ChristenUnie-SGP diverse sessies georganiseerd voor de gemeenteraad waarbij erfgoeddeskundigen de ruimte kregen de politiek te adviseren. Uit de vele complimenten van collega’s in de gemeenteraad bleek een grote waardering en steun voor de rol van de ChristenUnie-SGP in het erfgoeddossier en de initiatiefnotitie ‘Kaders voor een nieuw Rotterdams erfgoedbeleid’ in het bijzonder. Zo werd het initiatief van De Boer een duidelijke opdracht aan het stadsbestuur om – aan de hand van de daarin beschreven elf bouwstenen – een vernieuwde erfgoedagenda op te stellen. Klik hier om onze initiatiefnotitie ‘Kaders voor een nieuw Rotterdams erfgoedbeleid’ te downloaden.

Zijn we tevreden?

De ChristenUnie-SGP ziet veel overeenkomsten tussen het nieuwe officiële erfgoedbeleid en haar eigen initiatiefnotitie. “Onze adviezen en die van vele erfgoed professionals zijn serieus genomen en we zijn er trots op dat we een belangrijke rol hebben mogen spelen in de totstandkoming van dit nieuwe Rotterdamse erfgoedbeleid.”, aldus De Boer die positief is over het eindresultaat. Niet alle punten uit de initiatiefnotitie zijn overgenomen. Zo gaat de erfgoedagenda niet in op erfgoededucatie in het onderwijs en het onderhoud van erfgoed in gemeentelijk bezit. “Hiervoor zullen we in de gemeenteraad alsnog aandacht vragen. Het vernieuwde beleid geeft ons echter wel voldoende vertrouwen dat het Rotterdamse erfgoed bij dit stadsbestuur in vertrouwde handen is.”

Deel: ' Kaders voor een nieuw Rotterdams erfgoedbeleid '


Lees ook