Tweede Kamer der Staten Generaal


26851000.028 verslagen cie verzoekschriften adres m.l. halden amsterda m

Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 13:13


2

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

Nr. 28

VERSLAG OVER HET ADRES Deze adressen en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op de griffie van de commissie voor de Verzoekschriften, Lange Poten 4, ter inzage van de leden. VAN M. L. HALDEN TE AMSTERDAM BETREFFENDE EEN BETALINGSREGELING VOOR EEN TERUGVORDERING VAN HUURSUBSIDIE

Vastgesteld 10 februari 2000

De commissie De commissie bestaat uit de leden: Van den Berg (SGP), Apostolou (PvdA) (voorzitter), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Giskes (D66), Pastoors (VVD), De Haan (CDA), Van Wijmen (CDA) , Duijkers (PvdA), Remak (VVD) en de plaatsvervangende leden De Wit (SP), Van der Hoek (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ter Veer (D66), Niederer (VVD), Stroeken (CDA), Mosterd (CDA), Van Heemst (PvdA) en Van den Doel (VVD)., gelet op de door de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat haar geen redelijke betalingsregeling wordt geboden voor het voldoen van een schuld aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met een terugvordering individuele huursubsidie over de jaren 1989 tot en met 1995,

dat adressante aanvoert dat zij, teneinde schulden (gedeeltelijk buiten haar toedoen) ontstaan voor 1992 te voldoen, extra is gaan werken, waarna zij vervolgens een vordering van de Gemeentelijke sociale dienst en van het ministerie ontving voor teveel ontvangen uitkering en huursubsidie,

dat adressante uit afkeer tegen uitkeringen en alles wat daarmee samenhangt geen huursubsidie heeft aangevraagd over 1995 en1996 waarop ze waarschijnlijk wel recht had en waarmee ze gedeeltelijk de vordering van het ministerie had kunnen voldoen,

dat adressante een eerder door het ministerie aangeboden betalingsregeling niet kon nakomen, omdat zij haar baan verloor, maar dat zij inmiddels werkzaam is via een uitzendbureau hetgeen echter wisselende inkomsten met zich meebrengt,

dat de staatssecretaris haar geen uitstel van betaling wilde verlenen en de dwanginvordering daarop in handen van de Belastingdienst heeft gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 23a, derde lid, van de op dat moment van kracht zijnde Wet individuele huursubsidie van 2 mei
1986,

dat de staatssecretaris aangeeft dat hij haar uitstel van betaling heeft verleend op voorwaarde dat zij geen nieuwe schulden aan zou gaan,

dat adressante, in tegenstelling tot de genoemde voorwaarde, wel nieuwe schulden is aangegaan, waarna de staatssecretaris de vordering heeft overgedragen aan de Belastingdeurwaarder teneinde de totale schuld in te vorderen,

dat de staatssecretaris een opnieuw door adressante voorgestelde betalingsregeling heeft afgewezen omdat zij zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden,

dat adressante aanvoert dat de nieuw aangegane financiële verplichtingen een vordering van de Gemeentelijke sociale dienst betreffen, alsmede de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1997,

dat adressantes aanvraag tot schuldsanering werd afgewezen waarna zij opnieuw heeft verzocht om een andere betalingsregeling,

dat de Belastingdienst dit verzoek heeft afgewezen, omdat het vaststaand beleid is niet af te wijken van de maximale aflossingstermijn van 12 maanden en de door adressante voorgestelde betalingsregeling 3 jaar in beslag zou nemen,

dat bovendien adressante concurrente schuldeisers aflost boven het drempelbedrag van

f. 300,- per maand,

dat de staatssecretaris van Financiën aanvoert dat adressante naast de onderwerpelijke terugvorderingen voorts nog een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 1997 dient te voldoen,

dat adressante benadrukt dat zij bereid is de vordering terug te betalen maar dit niet kan via de door de Belastingdienst aangeboden betalingsregeling omdat die geenszins overeenkomt met haar betalingscapaciteit,

dat de staatssecretaris naar aanleiding van een verzoek van de commissie adressante een nieuw aanvraagformulier voor een betalingsregeling heeft toegezonden, die zij echter niet ingevuld en voorzien van de nodige bewijsstukken heeft teruggezonden, waardoor de ontvanger onmogelijk een juist beeld kan vormen van adressantes financiële positie,

dat de staatssecretaris stelt dat, indien adressantes inkomen gelijk is aan dat van 1998, de aangeboden betalingsregeling als erg laag moet worden aangemerkt;

van oordeel,

dat adressante heeft verzuimd mee te werken aan een mogelijke oplossing van haar schuldproblematiek door het niet terugzenden van het nieuwe aanvraagformulier voor een betalingsregeling,

dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressante een verkeerd fiscaal beleid is gevoerd,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamer commissie over verzoek M.L. Halden te Amsterdam '
Lees ook