Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten

Afdeling Golfstaten

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 7 februari 2000
Kenmerk DAM/GO-013/99
Blad /3
Bijlage(n)
Betreft Iran/ Kamervragen Wilders inzake ballotage van kandidaten voor Iraanse parlementsverkiezingen

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 13 januari jl., kenmerk no.
2990005190, van de Griffier Uwer Kamer, waarbij mij toegingen de door het lid Wilders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Wilders.

Vraag 1

Is het waar dat de Raad van Toezicht op de Iraanse grondwet gisteren heeft besloten om 90 van de 290 kandidaten uit te sluiten van de parlementsverkiezingen op 18 februari a.s.?

Vraag 2

Is het waar dat genoemde kandidaten tot de hervormingsgezinden behoren en uitgesloten zijn omdat zij zich niet hebben laten zien op pro-conservatieve bijeenkomsten? Zo ja, wat is uw oordeel hierover, zo neen, wat was dan de reden van uitsluiting?

Vraag 3

Deelt u de mening dat dit een negatieve ontwikkeling is en bent u bereid dit in bilateraal verband en in het kader van de dialoog tussen de EU en Iran vóór de parlementsverkiezingen aldaar aan de orde te stellen en de resultaten hiervan aan de Kamer mede te delen?

Antwoord

Het Iraanse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt dat 758 van de 6860 kandidaten voor de parlementsverkiezingen zijn afgewezen. Ongeveer de helft van de afgewezen kandidaten zou niet aan de wettelijke eisen hebben voldaan, terwijl de andere helft ideologisch te licht werd bevonden door de Raad van Toezicht. De meeste afgewezen kandidaten behoren tot het hervormingsgezinde kamp. Over individuele gronden voor uitsluiting zijnvooralsnog geen mededelingen gedaan. In beginsel kan de Raad van Toezicht nog op zijn besluiten terugkomen en kunnen afgewezen kandidaten een schriftelijke motivatie van hun afwijzing vragen.

Z olang het beeld van de interne situatie in Iran diffuus is en niet wordt beschikt over een definitieve bekendmaking van de kandidaatslijsten en nadere precisering omtrent afwijzing ben ik van mening dat het thans te vroeg is om een definitief oordeel uit te spreken. Bovendien zou buitenlandse bemoeienis onbedoeld averechts kunnen werken.

Uiteraard hebben de verschillende aspecten van de betrokken verkiezingen de volle aandacht, ook in EU-verband. Zoals ik eerder heb aangekondigd in het algemeen overleg over Iran van 8 september 1999 zal de EU op Nederlands initiatief na de aanstaande parlementsverkiezingen een evaluatie uitvoeren van de interne ontwikkelingen in Iran.

Deel: ' Kamer over ballotage kandidaten Iraanse verkiezingen '


Lees ook