Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.663 recente politieke ontwikkelingen in bangladesh
Gemaakt: 24-2-2000 tijd: 16:10

Ken-merk


__

Blad

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd./2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


23 februari 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 11 februari 2000, kenmerk 2990006660, waarbij gevoegd waren de door het lid Dijksma overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U in bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens


3

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelngssamenwerking, op vragen van het lid Dijksma van 11 februari 2000.

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het artikel 'Dhaka opposition urges strike' (Financial Times dd 2 februari 2000), waarin de oppositiepartijen in Bangladesh een éénpartijstelsel vrezen?

Antwoord

Ja.

De vrees van de oppositie voor een 'one-party election' (omdat oppositieleden eventueel op basis van de nieuwe wet zouden kunnen worden uitgeschakeld) lijkt niet geheel gegrond, omdat wettelijk is bepaald dat parlementsverkie-zingen slechts kunnen plaatsvinden onder een a-politieke 'caretaker' regering die drie maanden voor de verkiezingen aantreedt, en die, indien noodzakelijk, corrigerend zou kunnen optreden. Bij de benoeming van de 'caretaker-rege-ring' zijn alle politieke partijen betrokken.

Vraag 2

Bent u voornemens bij de Bengaalse regering informatie in te winnen over de omstreden veiligheidswet, die volgens mensenrechten-activisten een serieuze dreiging vormt voor de fundamentele vrijheden van critici van de regering?

Antwoord

Naar aanleiding van door de internationale gemeenschap, waaronder Nederland, in Dhaka gestelde vragen over de vei-lig-heidswet werd door de Bengalese overheid op 10 februari jl. een voorlichtingsbijeenkomst voor het Corps Diplomati-que georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst verklaarde de Minister van Buitenlandse Zaken, Abdus Samad Azad, dat de wet geheel en alleen bedoeld was ter bestrijding van de groeiende criminaliteit in het land. Overigens werd niet uitgesloten dat de wet ingeroepen zou kunnen worden

om geweld tijdens politieke manifestaties tegen te gaan.

Over de 'Public Safety Act' is in Bangladesh een uitge-breid en heftig publiek debat gevoerd; in-houd en achtergrond van de wet zijn derhalve bekend. Voorts is de positie van Nederland - en de rest van de donorgemeenschap - in-zake de kwaliteit van het openbaar bestuur bekend. In verband met het laatste refereer ik onder meer aan de slotverklaringen van de meest recente Consultatieve Groep (april
1999).

De Ne-derlandse ambassade volgt de ontwik-kelingen op dit terrein zeer nauwgezet.

Ik erken dat de wet een bedreiging van fundamentele vrij-heden zou kunnen zijn, en deel in die zin de zorg van de genoemde mensenrechtenactivisten.

Anderzijds is de reger-ing van mening dat de verslechterde 'law and order' situatie in het

lan-d, inclusief door de oppositie onder dreig-ing van geweld opgelegde algemene stakingen, maatregelen vergt. Ik geloof evenwel dat het nu gekozen middel niet het juiste is, en dat het ook niet effectief zal blijken te zijn.

Vraag 3

Heeft de invoering van deze wet in Bangladesh gevolgen voor de bilaterale hulprelatie die Nederland met het land onderhoudt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Toen Bangladesh werd geselecteerd als een van de landen waarmee Nederland een structurele ontwikkelingsrelatie onderhoudt heb ik onderkend dat de kwaliteit van het be-stuur een punt van zorg is. Verdere verslechter-ing van de kwalit-eit van het be-stuur kan aanleiding zijn de struc-turele relatie ter dis-cussie te stellen.

De bilaterale relatie met Bangladesh is de resultante van een groot aantal factoren, waarvan 'goed bestuur' een belangrijke is. De wijze waarop de Bengaalse regering met haar verantwoordelijkheden, waaronder uitvoering van de nieuwe wet, om gaat, zal medebepalend zijn voor de aard van die relatie. Het gaat bij de moni-toring van de Goed Bestuurs-situatie

overigens niet spe-ciaal om de Public Safety Act. De uitvoering van regeringsverantwoordelijkheden moet in een breder perspectief en als proces in de tijd worden beoordeeld.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamer over recente politieke ontwikkelingen in Bangladesh '
Lees ook