Tweede Kamer der Staten Generaal


26851000.031 verslagen cie verzoekschriften adres n.e. van noord helle voetsluis

Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 13:23


2

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

Nr. 31

VERSLAG OVER HET ADRES Deze adressen en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op de griffie van de commissie voor de Verzoekschriften, Lange Poten 4, ter inzage van de leden. VAN N.E. VAN NOORD TE HELLEVOETSLUIS BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN

Vastgesteld 10 februari 2000

De commissie De commissie bestaat uit de leden: Van den Berg (SGP), Apostolou (PvdA) (voorzitter), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Giskes (D66), Pastoors (VVD), De Haan (CDA), Van Wijmen (CDA) , Duijkers (PvdA), Remak (VVD) en de plaatsvervangende leden De Wit (SP), Van der Hoek (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ter Veer (D66), Niederer (VVD), Stroeken (CDA), Mosterd (CDA), Van Heemst (PvdA) en Van den Doel (VVD)., gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat haar geen kwijtschelding wordt verleend van de haar opgelegde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1997,

dat adressante in het betrokken belastingjaar verschillende uitkeringen heeft ontvangen waardoor haar een aangiftebiljet is uitgereikt,

dat is gebleken dat adressante in een verkeerde tariefgroep was ingedeeld als gevolg van een onjuist ingevulde
loonbelastingverklaring, waardoor te weinig loonbelasting was ingehouden,

dat de onderhavige aanslag strekt tot het wegnemen van het onterecht genoten voordeel,

dat de staatssecretaris is gebleken dat adressante over een geringere betalingscapaciteit beschikt dan aanvankelijk door de Belastingdienst is aangenomen,

dat de staatssecretaris heeft toegezegd dat de ontvanger - onder bepaalde voorwaarden - geen verdere invorderingsmaatregelen zal treffen nadat een bedrag is betaald dat overeenkomt met de inmiddels vastgestelde betalingscapaciteit;

van oordeel,

dat hiermee grotendeels aan het verzoek van adressante is tegemoetgekomen en dat overigens niet is gebleken dat ten aanzien van adressante een verkeerd fiscaal beleid is gevoerd,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamer over verzoek N.E. van Noord uit Hellevoetsluis '
Lees ook