Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Europa

Afdeling Oost-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 21 december 1999
Kenmerk DEU-702/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Vragen van het lid Dijksma over indirecte subsidie van

een pelsdierenfokkerij door Ontwikkelingssamenwerking C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 2 december 1999 kenmerk 2990003670, waarbij gevoegd waren de door het lid Dijksma, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van het lid Dijksma

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het artikel "De toekomst van Ruslands Pelsdierenhouderij".

Antwoord:

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat u een instituut financiert dat management-adviezen op het gebied van pelsdierenhouderij in de wereld verzorgt? Zo ja, waarom gaat er ontwikkelingsgeld naar een dergelijk instituut met als gevolg dat directe subsidie wordt verleend aan de pelsdierenfokkerij?

Antwoord:

De bedoelde adviseringsopdracht werd uitgevoerd door de stichting PUM. Deze stichting ontvangt subsidie van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking voor het uitzenden van missies naar ontwikkelingslanden en van de Minister van Economische Zaken voor missies naar Midden- en Oost-Europa. Volgens informatie van de stichting PUM is bedoelde missie naar Rusland gesubsidieerd door de Minister van Economische Zaken.

Vraag 3

Hoe verhoudt zich deze financiering met het Nederlands beleid waarin de pelsdierenfokkerij gedeeltelijk verboden en de Tweede Kamer uitgesproken heeft ook het resterende deel te willen verbieden?

Antwoord:

De bedoelde missie is uitgevoerd t.b.v. nertsenfokkerijen. Het fokken van nertsen is in Nederland op dit moment nog niet verboden.

Deel: ' Kamer pelsdierenfokkerij door Ontwikkelingssamenwerking '
Lees ook