Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel dualisering gemeentebestuur


Een persbericht bij het onderwerp Dualisme en lokale democratie 21 september 2001
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om het gemeentebestuur te dualiseren. In het wetsvoorstel dualisering gemeentebestuur zijn de aanbevelingen van de
Staatscommissie-Elzinga verder uitgewerkt. De behandeling in de Tweede Kamer heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het wetsvoorstel. Hieronder staan een aantal belangrijke punten uit het wetsvoorstel zoals dat is aangenomen door de Tweede Kamer. Ontvlechting raadslidmaatschap-wethouderschap
Wethouders mogen niet langer tegelijkertijd raadslid zijn. Dat wil zeggen dat raadsleden die wethouder worden, hun raadslidmaatschap verliezen. Ook niet-raadsleden kunnen wethouder worden. De raad kan wethouders voor maximaal een jaar ontheffing verlenen van het vereiste om in de gemeente te wonen. Deze laatste twee maatregelen vergemakkelijken de rekrutering van wethouders.
Ontvlechting van bevoegdheden
De raad en het college krijgen een eigen taak. Hun rol kan daardoor een duidelijker eigen invulling krijgen. Het college is verantwoordelijk voor het bestuur, terwijl de raad zich gaat concentreren op vertegenwoordiging van de burgers, kaderstelling en controle. De bestuurlijke bevoegdheden uit de gemeentewet worden aan het college toebedeeld. In een later in te dienen wetsvoorstel gebeurt ditzelfde met medebewindsbevoegdheden met een bestuurlijk karakter. Tegelijkertijd worden de kaderstellende en controlerende bevoegdheden van de raad uitgebreid. Zo krijgt de raad een recht van enquête.
Invoering rekenkamerfunctie voor alle gemeenten
De Tweede Kamer is van oordeel dat de onafhankelijke rekenkamer niet verplicht moet worden gesteld voor alle gemeenten. Als een gemeenteraad echter niet kiest voor een onafhankelijke rekenkamer is de zogenaamde rekenkamerfunctie verplicht. Deze kan (mede) bestaan uit raadsleden. Zowel de onafhankelijke rekenkamer als de lokale rekenkamerfunctie houden zich vooral bezig met doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek.
Invoering verplichte raadsgriffier
In het wetsvoorstel was de mogelijkheid opgenomen voor gemeenten om een raadsgriffier aan te stellen. De Tweede Kamer acht deze vorm van ambtelijke ondersteuning essentieel voor de raad om een zelfstandige positie te verwerven ten opzichte van het college. Zij is van mening dat de raadsgriffier verplicht moet worden gesteld en heeft het wetsvoorstel in die zin geamendeerd. Versterking positie burgemeester
De burgemeester blijft raadsvoorzitter. Zijn positie wordt op enkele onderdelen versterkt. Zo gaat hij jaarlijks een burgerjaarverslag uitbrengen, waarin wordt gerapporteerd over onder andere de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de wijze van interne klachtbehandeling. Verder krijgt hij onder andere het recht onderwerpen op de agenda van het college te plaatsen.
Het is de bedoeling is dat dit wetsvoorstel de dag na de raadsverkiezingen van 6 maart 2002 in werking treedt. Het wetsvoorstel zal met het oog daarop zo snel mogelijk worden ingediend bij de Eerste Kamer.

Deel: ' Kamer stemt in met wetsvoorstel dualisering gemeentebestuur '
Lees ook