Kamer van Koophandel zeer bezorgd over plannen staatssecretaris De Vries

Blauwe hart vol onzekerheid

Kamer van Koophandel Rivierenland is verbolgen over de onzekerheid die staatssecretaris De Vries van Waterstaat creëert voor ruim 12.000 bedrijven in het Rivierengebied. Zij bepleitte 24 uur geleden om onder andere de Tielerwaard, de Bommelerwaard en de Vijfheerenlanden in te richten als calamiteitenpolder.

Als de ideëen van de staatssecretaris doorgaan, verkeren 5.738 bedrijven in de Tielerwaard, 4.229 ondernemingen in de Bommelerwaard en 2.278 bedrijven in de Vijfheerenlanden volledig in onzekerheid over hun toekomst. Noodzakelijke investeringen kunnen geen doorgang vinden. Meer dan twee-en-twintigduizend arbeidsplaatsen worden bedreigd en eerder gemaakte afspraken worden terzijde geschoven.

De Kamer van Koophandel vindt de huidige plannen veel te grofmazig. De gepresenteerde kaarten beslaan een gebied van ruim twintigduizend hectare. Als de ideeën serieus genomen moeten worden, dan is een doorrekening van de werkelijke bergingscapaciteit en de betekenis voor de waterafvoer wel het minste wat van het ministerie verwacht mag worden.

Afspraken verbroken
Bovendien handelt De Vries nu niet naar de opdracht die de regio's van de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren hebben meegekregen. Hierin was namelijk overeengekomen dat de extra afvoercapaciteit gespreid zou worden over Rijn, Waal en Lek. In de nu gelanceerde ideeën krijgt de Waal een disproportioneel deel van de overlaatcapaciteit toebedeeld. Tevens is al in een eerder stadium geconcludeerd dat buitendijkse opvang sterk de voorkeur zou hebben boven binnendijkse berging, hetgeen ook verwoord is in de discussienota Ruimte voor de Rijntakken. Nu wordt de onder andere door de kamer bepleitte optie om uiterwaarden uit te diepen en dijken achterwaarts te verplaatsen sterk genegeerd.

De Kamer van Koophandel vindt het essentieel dat naast ruimtelijke effecten ook de financiële consequenties worden aangegeven. Ook de consequentie van De Vries' plannen voor de investeringen in de Betuweroute blijven onbenoemd.

Maatwerk vereist
De kamer van koophandel is van mening dat De Vries haar hand overspeelt en het Rivierengebied overvraagt, gezien het draagvlak dat noodzakelijk is voor deze ingrepen. Dit is ongezond voor de te voeren discussie. De gelanceerde fijnmazigere alternatieven zijn terzijde geschoven. In een gebied waarin tientallen kernen liggen is regionaal maatwerk absolute noodzaak om onrust en onzekerheid bij bevolking en bedrijfsleven te vermijden.

Voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kamervan Koophandel Rivierenland, de heer J. Docter, secretaris (tel. 0344-637732), de heer R. De Bruin, regio-secretaris (tel. 0183-682802) of de heer J. Hillaert, persvoorlichter (tel. 0344-637742).

Deel: ' Kamer van Koophandel zeer bezorgd over plannen De Vries '
Lees ook