CDA

: Tweede Kamer : Toegankelijkheid openbaar vervoer voor mensen met een handicap (091199)

Toegankelijkheid openbaar vervoer voor mensen met een handicap (091199)

Informatie vooraf
In het Regeerakkoord is neergelegd, dat in deze kabinetsperiode de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV) voor mensen met een handicap daadwerkelijk verbeterd moet worden en dat alle betrokkenen daarop te dienen worden aangesproken. Consumenten- en gehandicaptenorganisaties dienen bij de vormgeving van de afspraken en regels te worden betrokken.
Met de motie Van den Berg van 19 november 1998 verzocht de Kamer de regering tot het in kaart brengen van de knelpunten en oplossingsrichtingen en de Kamer hierover te informeren. De Minister van V&W heeft n.a.v. deze motie een notitie opgesteld, waarin nader wordt ingegaan op de uitgangspunten, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Bij de totstandkoming van de notitie zijn de organisaties van gehandicapten en ouderen en het Landelijk Overleg Consumentenbelangen OV i.o. betrokken.

Den Haag, 9 november 1999

Concept-inbreng
Aan het verbeteren van het openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten ligt al een lange periode van onderzoek en discussie ten grondslag. Mijn fractie juicht het toe dat het kabinet actie wil ondernemen met als inzet het streven naar een kwalitatief hoogwaardig vervoer om de integratie en participatie van ouderen en gehandicapten te verbeteren. Mensen met een functiebeperking ondervinden op dit moment naar onze mening te veel belemmeringen om deel te kunnen nemen aan het OV. De brieven die wij hierover krijgen bevestigen dat steeds opnieuw.

De ervaring leert dat er extra inspanningen nodig zijn, omdat gewenste ontwikkelingen uit blijven. Het is niet zozeer de techniek die ons in de steek laat om verbeteringen door te voeren. Uit de notitie blijkt dat het mis gaat op een aantal cruciale punten die juist zo van belang zijn om verbeteringen en veranderingen door te voeren.

het ontbreken van een heldere normstelling door de overheden

het ontbreken van deskundigheid en motivatie bij de relevante partijen om nog maar niet te spreken van diegenen die vinden dat je van rolstoelgebruikers meer last dan lust hebt. Dit zijn best hele ernstige tekortkomingen!

De minister constateert in de notitie dat deze knelpunten er zijn, maar gaat ons inziens te veel en te snel voorbij aan de hardnekkigheid ervan en de stagnerende werking die op kan treden bij het behalen van beoogde doelen. Anders gezegd, de minister wijdt mooie woorden aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de notitie bij de brief van 16 juli, maar houdt er onvoldoende rekening mee dat de door haar gesignaleerde knelpunten wel degelijk roet in het eten kunnen en waarschijnlijk ook zullen blijven gooien.
De introductie van marktwerking in het openbaar vervoer en de decentralisatie van openbaar vervoer naar provincies en gemeenten laat niet alleen zien dat er veel spelers in het veld zijn, maar ook dat er verschillende belangen zijn. De Minister geeft zelf in de notitie aan dat de vervoerders zich nog onvoldoende realiseren dat bij beslissingen ter verbetering van de toegankelijkheid ook voordeel te behalen is. Er is dus nog een lange weg te gaan.

De minister kent zichzelf in beginsel een terughoudende rol toe daar waar het gaat om wettelijke verplichtingen of er moet aangetoond zijn dat doelen zonder wettelijk kader absoluut niet gehaald worden. Met deze visie op de rol van de overheid is de CDA-fractie het in beginsel eens. De vervoerders hebben naar onze mening namelijk zelf ook een grote verantwoordelijkheid om met oplossingen voor de knelpunten van toegankelijkheid te komen. Dat laat echter onverlet dat mijn fractie kiest voor duidelijkheid en daarin te weinig houvast vindt in de plannen om de ambitie voor daadwerkelijke verbetering voor het toegankelijk maken van het openbaar vervoer te verwezenlijken. Naar onze mening moet de overheid garanties en normen geven voor de basiskwaliteit voor de toegankelijkheid van het OV, zodat mensen met een functiebeperkingen mee kunnen blijven doen aan het maatschappelijk verkeer. Welke echte garanties biedt de minister nu echt met dit voorstel? Wie acht de minister nu eigenlijk verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de kwaliteitsslag, die nodig is als het gaat om toegankelijkheid van OV? Dat blijft onduidelijk.

Het oprichten van een Platform Toegankelijkheid, met als doel commitment te verkrijgen over toegankelijkheidseisen, heeft onze instemming. Het CDA wil dat reizigers in zijn algemeenheid en deze doelgroep in het bijzonder invloed krijgt op de eisen die er ter verbetering gesteld worden. Dit Platform dient in onze ogen tijdelijk te zijn en dient er toe tot heldere afspraken te komen. De vragen welke taak het Platform heeft, tot welke bindende afspraken het Platform zou moeten komen en op welke termijn, moeten naar onze mening allereerst beantwoord worden. Dit vinden wij stap één vóór het verrichten van een haalbaarheidsstudie. Wij zitten namelijk niet te wachten op weer een overlegplatform dat langdurig overlegt zonder enig resultaat en met een resultaat dat niet beoogd was. Ook wordt niet duidelijk over welke termijnen de minister praat en welke rol de Kamer in het geheel zal krijgen. Ook de Gehandicaptenraad pleit voor een tijdelijk Platform en voor het mogelijk verbindend verklaren van specificaties. Het terugvallen op duidelijke richtlijnen is een belangrijk middel om de beoogde kwaliteit te claimen. Het geeft helderheid naar de vervoerder hoe zij haar diensten moet aanbieden en de reiziger weet wat hij of zij van de desbetreffende organisatie kan verwachten. Mijn fractie vindt het wenselijk dat de diverse regios straks op dezelfde wijze invulling gaan geven aan het begrip toegankelijkheid.

Enkel een verwijzing naar wat er staat in de Wenkenbladen is voor mijn fractie niet voldoende, omdat wij deze beschouwen als een vrijblijvende opsomming waar geen provincie of vervoerder aan gehouden is. Ik wil dan ook aansluiten bij mijn collega Leers die bij de begrotingsbehandeling gepleit heeft te komen tot een Reizigershandvest, alvorens het prestatie-contract van de NS wordt opgemaakt. De minister heeft dit reeds toegezegd. Nu de Minister van mening is dat er een brede bestuurlijke coalitie moet komen voor verbetering van de toegankelijkheid van mensen met een functiebeperking, breng ik het Reizigershandvest ook in dit debat nog eens in. Geef het Platform de opdracht met een Reizigershandvest te komen. Dit handvest moet dienst doen bij het afsluiten van convenanten en garandeert uniformiteit in de toegankelijkheid.

Ik doe een beroep op de minister om het openbaar vervoer nu en in de toekomst als keten te benaderen, als het om toegankelijkheid gaat. Zo zijn het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, het bovenregionaal vervoer en het reguliere OV voor de hier bedoelde doelgroep communicerende vaten. En als streekvervoer toegankelijk is, maar de bus die hierop aansluit niet, dan is er alsnog een probleem. Mijn fractie hoopt dat Traxx zeer binnenkort helemaal op orde is, en mensen met een handicap optimaal vervoerd worden. Kan de minister toelichten hoe het zit met de assistentieverlening door Traxx op stations, wanneer wordt deze uitgebreid of acht de minister de NS hier voor verantwoordelijk? En wij hopen en vertrouwen er op dat gemeenten hun zorgplicht in het kader van Wvg-vervoersvoorzieningen niet zullen uithollen, omdàt Traxx er is. De aansluiting van het gemeentelijk Wvg-vervoer op Traxx is vanuit de ketengedachte- natuurlijk onontbeerlijk.

Tenslotte verneem ik graag van de minister hoe het staat met de tijdelijke oplossing van liften, die geïnstalleerd zouden kunnen worden op het materieel van de NS.

Kamerlid: Klaasje Eisses-Timmerman

Deel: ' Kamer wil openbaar vervoer toegankelijk voor gehandicapten '
Lees ook