Ministerie van Defensie


Toepassen offensieve cyberwartechnieken

28-03-2000

Onderwerp
Antwoorden op vragen van het Tweede-Kamerlid Kant over toepassen offensieve cyberwartechnieken, verstuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Uw brief
28-2-2000

Uw kenmerk
2990007660

Ons nummer
D2000001023

Datum
21 maart 2000

Vraag 1
Kent u de uitzending van Netwerk waarin het onderwerp Cyberwar aan de orde kwam?
Antwoord
Ja.

Vraag 2
Wat is de doelstelling van de werkgroep die uw ministerie van Defensie oprichtte? Wie neemt zitting in deze werkgroep? Antwoord
De werkgroep houdt zich bezig met "information operations". Information operations is het veelomvattende en zeer diverse militaire aandachtsveld dat zich bezighoudt met informatie als wapen en als doelwit. Informatie kan worden gebruikt om de beslissers en de be-sluitvormingsprocessen van een tegenstander te beïnvloeden. De eigen beslissers en besluitvormingsprocessen moeten tegen een dergelijk gebruik van informatie worden beschermd. Dit brede aandachtsveld omvat naast reeds langer bestaande elementen als elektronische oor-logsvoering, fysieke be-scherming van commandoposten en contra-in-lichtingenactiviteiten, ook het relatief nieuwe aspect "cyberwar".

De werkgroep zal het aandachtsveld information operations integraal in kaart brengen en beleidsvoorstellen formuleren. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het kerndepartement en de krijgsmachtdelen, onder voorzitterschap van de Defensiestaf.

Vraag 3
Is het waar dat deze werkgroep ook kijkt naar opties om offensieve cyberwaroperaties uit te kunnen voeren?
Antwoord
Ja, voor zover het kennis betreft. Kennis van offensieve "cyberwar"-operaties is noodzakelijk om effectieve defen-sieve maatregelen te kunnen nemen. Daarnaast wil Defensie onderzoeken in hoeverre Information Operations kunnen bijdragen aan het beëindigen van conflicten op een zo laag mogelijk geweldsniveau.
Vraag 4
Ontwikkelt Defensie offensieve cyberwartechnieken om deze in toekomstige conflictsituaties toe te
kunnen passen? Zo ja, ziet u voldoende waarborgen dat democratische verantwoording zal
worden afgelegd over zulke cyberwarhandelingen, wetende dat dergelijke operaties anoniem
uitgevoerd kunnen worden?

Dit maakt deel uit van het onderzoek van de werkgroep. In deze fase is het nog niet bekend of de Nederlandse krijgsmacht zelf gebruik kan of moet gaan maken van offensieve technieken.

Vraag 5 Wat is de juridische basis voor het toepassen van dergelijke technieken door de Nederlandse krijgsmacht en welke regels zal Defensie zelf
opstellen voor de defensieve en offensieve toepassing hiervan? Antwoord
De juridische aspecten maken eveneens deel uit van de studie. Duidelijk is dat het te formuleren beleid en de daaruit eventueel voortvloeiende maatregelen en activiteiten een solide juridische basis dienen te hebben.

Vraag 6

Stelt Defensie nu of zal Defensie in de toekomst geld beschikbaar stellen voor deze werkgroep en het uitwerken van een defensieve dan wel offensieve toepassing van cyberwartechnieken? Zo ja, kan een begroting hiervan aan de Kamer
worden toegezonden?

Aan de werkgroep zelf worden geen financiële middelen ter beschikking gesteld. Daarentegen zal op korte termijn aan TNO worden verzocht in nauw overleg met de werkgroep bij te dragen aan de totstandkoming van een Defensie Information Operations beleid, aan het vergroten van de bewustwording binnen de krijgsmacht van de gevaren en mogelijkheden van Information Operations en aan de ontwikkeling van middelen ter bescherming van de krijgsmacht. De fi-nanciële omvang van dit onderzoeksprogramma zal circa Mf 5 bedragen.

Deel: ' Kamerantwoorden over toepassen cyberwar-technieken '
Lees ook