Tweede Kamer der Staten Generaal


26828000.029 brief min vw spoorverbinding roosendaal-antwerpen
Gemaakt: 21-2-2000 tijd: 13:58


2


26828 Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2000-2004

Nr. 29 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2000

Op 16 december 1999 heeft de Tweede Kamer een motie over de goederenspoorver-binding Roosendaal - Antwerpen (VERA) aangenomen (Kamerstuk 26828 nr. 17, inge-diend door mevrouw Verbugt c.s., hierna te noemen motie 17). De motie is ingediend naar aanleiding van de bij de Kamer geuite wensen van de provincie Noord-Brabant en de betrokken gemeenten. Ik heb vandaag de problematiek rond VERA besproken met

GS van Noord Brabant, mede als vertegenwoordigers van de bij het project VERA be-trokken gemeenten. In deze brief laat ik u weten hoe mijn ambtgenoot van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en ik de planstudie VERA verder zullen vervolgen. De hieronder beschreven lijn heeft de instemming van de betrokken regionale bestuursorganen.


1. De effecten van het toenemende railgoederenvervoer over de bestaande spoorlijnen in westelijk Noord-Brabant zullen in de Trajectnota/MER VERA in beeld worden ge-bracht, evenals de maatregelen die nodig zijn om de overlast terug te dringen. Het betreft buiten het studiegebied de kernen Zevenbergen, Oudenbosch,

Bosschenhoofd, Zegge, Etten-Leur en de gemeente Reimerswaal (de zgn. Aandachtsgebieden). Bij de effectbeschrijving gaat het om de effecten geluid, externe veiligheid, trillingen en de overwegen. Deze effectbeschrijving zal als afzonderlijk document behorend bij de Trajectnota/MER vanaf 1 mei 2000 ter inzage liggen.


2. Indien -na inspraak en advisering over de Trajectnota/MER- zou blijken dat de

hindereffecten in Zevenbergen en Oudenbosch zodanig groot zijn dat ze niet met behulp van lokale inpassingsmaatregelen (geluidschermen etc.) tot een aanvaardbaar niveau en op een aanvaardbare wijze zijn terug te dringen, zullen, in overleg met de regio, verdergaande maatregelen als een verdiepte ligging en omleidingen bestudeerd worden als studiegebied in een aparte planstudie.

Het onderzoeken van de mogelijkheden van een geheel nieuw tracé langs de A17 tussen Moerdijk en Roosendaal is daarbij een optie.


3. De standpuntbepaling over VERA, voorzien voor het komende najaar, zal bevatten:


- een besluit over het al dan niet aanleggen van een nieuwe spoorlijn tussen lijn 11 in België en de spoorlijn Bergen op Zoom - Goes;


- een besluit over de tracering bij Roosendaal en Bergen op Zoom, inclusief

Inpassings maatregelen;


- een besluit over de maatregelen die in de aandachtsgebieden worden genomen;


- het tijdpad van de uit te voeren werken, waarbij een relatie gelegd zal worden met de groeiende hoeveelheid goederentreinen.


4. Voor het bepalen van de maatregelen in de aandachtsgebieden zullen dezelfde nor-men gehanteerd worden als voor het bestaande spoor in het studiegebied. Dat wil zeggen dat in eerste instantie getracht wordt de toename van de hinder en het ge-varenrisico ten opzichte van de huidige situatie terug te brengen. Voor geluid wordt daarnaast gestreefd naar het terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde, conform het Besluit Geluidhinder Spoorwegen.

In motie 17 wordt de regering tenslotte opgeroepen om de ontwikkelingen in de provin-cie Zeeland mee te nemen in de planstudie VERA. Gedoeld wordt op de mogelijke ont-wikkeling van een grote containerterminal in de Sloehaven (WCT), waardoor ondermeer het spoorvervoer vanuit Zeeland zou kunnen toenemen. In de Trajectnota VERA zal een scenario worden opgenomen waarin de consequenties van de toename van het spoor-vervoer als gevolg van de mogelijke realisatie van de WCT voor het plangebied van VERA wordt beschreven.

Naar mijn idee wordt met de hierboven genoemde punten recht gedaan aan de bedoe-ling van motie 17.

Ik vertrouw er derhalve op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamerbrief inzake spoorverbinding Roosendaal-Antwerpen '
Lees ook