Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts lnv inzake bommkorvisserij

Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 11:32


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

's-Gravenhage, 17 maart 2000

onderwerp:

NIOZ-rapport betreft boomkorvisserij

Geachte Voorzitter,

Het NIOZ-rapport «Macrobenthos van het NCP», dat onlangs is afgerond, is opgesteld in het kader van het LNV-project Ecosysteemdoelen Noordzee.

Ten behoeve van dit project stellen verschillende onderzoeksinstituten rapporten op. Mede op grond van deze rapporten, die in hun onderlinge samenhang bekeken moeten worden, zullen voornemens voor hernieuwd natuurbeleid voor het Nederlandse deel van de Noordzee worden geformuleerd. Daarbij zal tevens worden bezien welke gevolgen de implementatie daarvan met zich zou kunnen brengen voor de verschillende gebruiks-functies op de Noordzee, inclusief de visserij. Naar verwachting zal eind dit jaar inter-departementale besluitvorming over het project Ecosysteemdoelen Noordzee plaatsvinden.

Het NIOZ-rapport is opgesteld ter ondersteuning van de nadere uitwerking van eco-systeemdoelen die betrekking hebben op biodiversiteit. In één van de hoofdstukken van het rapport wordt berekend dat de schade aan bodemdieren ten gevolge van de boom-korvisserij vele duizenden malen groter zou zijn dan de schade veroorzaakt door andere gebruiksfuncties, zoals olie- en gaswinning. Ik ervaar de tekst op dit punt als onbe-vredigend.

Naar mijn mening is de door het NIOZ gehanteerde «relatieve bodemdieren beschadigings-index» van beperkte betekenis voor het natuurbeleid. Het gaat bij natuurbeleid immers niet alleen om directe sterfte onder individuen (hetgeen door de NIOZ-methode wordt bepaald), maar vooral om effecten op populatieniveau. Voorts werkt het NIOZ met gemiddelde effecten op gemiddelde natuurwaarden op een gemiddeld oppervlak.

Overigens stel ik niet ter discussie dat de boomkorvisserij effecten heeft op de bodemfauna van de Noordzee. Dit is al een reeks van jaren bekend. Ik ben van mening dat dergelijke effecten waar nodig en mogelijk gereduceerd moeten worden.

Ik wijs in dit verband op het feit dat mijn ministerie onderzoek met de zogenaamde elektrische boomkor mede financiert. Een operationele elektrische boomkor zou de tongvangsten onverlet moeten laten, terwijl tegelijkertijd de schade aan bodemdieren wordt verminderd. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of een en ander zal leiden tot in de praktijk bruikbare resultaten.

Ik wijs voorts op mijn inzet in Brussel om middelen uit het Financieringsinstrument voor Oriëntatie van de Visserij te mogen inzetten ter bevordering van omschakeling van de vloot naar meer duurzame vormen van visserij.

Ook in Europees verband bestaat aandacht voor de problematiek. Het EU-onderzoek-programma «REDUCE», dat is gericht op vermindering van de effecten van de boomkor-visserij op bodemfauna, zal op korte termijn worden afgerond. Naar het zich laat aanzien zal dit onderzoekprogramma niet resulteren in direct in de praktijk toepasbare technieken, die het doel dichterbij zouden brengen.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamerbrief over NIOZ-rapport Bommkorvisserij '
Lees ook