Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.452 brief min vws over de codex alimentarius
Gemaakt: 6-1-2000 tijd: 11:59


2

De Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Onderwerp

Toetreding Gemeenschap tot de Codex

In uw brief van 15 november jl. refereert u aan de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Codex Alimentarius en verzoekt u mij in te gaan op de voor- en nadelen van een Federal Food Agency.

De Codex Alimentarius is onder de vlag van de WHO en de FAO verantwoordelijk voor het ontwikkelen van normen voor levensmiddelen op mondiaal niveau. De doelstelling van de Codex is de bescherming van de gezondheid van de consument en de bevordering van de eerlijkheid in de handel. Het belang van Codex is in de afgelopen jaren sterk toegenomen omdat deze normen door de WTO zijn erkend als referentie bij handelsdisputen. De Staatssecretaris van LNV en ik hebben de Kamer per brief van 11 november 1999 schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van de in juli gehouden vergadering van de Codex Alimentarius Commission.

De vijftien Lid-staten van de EU zijn lid van de Codex Alimentarius. De EG heeft een status als waarnemer. Gelet op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad en de Commissie ten aanzien van het levensmiddelenbeleid - de Commissie heeft daar verregaande bevoegdheden - is het begrijpelijk dat de EG in de Codex de status van waarnemer wil inruilen voor die van lid. In het fiche dat u eerder door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken is toegestuurd, is kort aangegeven welke discussiepunten naar tevredenheid moeten worden geregeld wil de EG in de ogen van Nederland en tal van andere Lid-staten kunnen toetreden tot de Codex.

Een Europees voedselveiligheidsbureau is een onderwerp dat los staat van de vraag over de toetreding van de EG tot de internationale Codex Alimentarius. De eventuele oprichting van een Europees bureau voor voedselveiligheid werd actueel in het licht van de voedselaffaires die zich dit jaar hebben voltrokken. Omdat de discussie over zo'n bureau binnen de EU op gang begint te komen hebben de Minister van LNV en ik in goed overleg met de Staatssecretaris van Buitenlandse zaken een voorlopig Nederlands standpunt inzake een Europees Voedselveiligheidsbureau opgesteld. Dit standpunt is voor uw informatie bijgevoegd.

Naar verwachting zal de Commissie voor het eind van het jaar het Witboek Levensmiddelenrecht publiceren. Dit Witboek geeft uitwerking aan het gelijknamige Groenboek dat in 1997 het licht zag. Doel van het Witboek is een integrale herziening van het communautaire levensmiddelenrecht gericht op de vereenvoudiging en het bevorderen van de eenduidigheid van de regelgeving op dit terrein. De Nederlandse regering is steeds voorstander geweest van deze aanpak, ook omdat hij goed aansluit bij het gedachtegoed van het MDW-project. In dit Witboek zal naar verwachting ook worden ingegaan op een Europees Voedselveiligheidsbureau. Naar aanleiding hiervan zal de Nederlandse regering een definitief standpunt innemen inzake een dergelijk bureau.

Met betrekking tot voedselveiligheid in meer algemene zin bericht ik u dat het standpunt van de regering op het Berenschotrapport inzake voedselveiligheid binnenkort naar de Kamer zal worden gestuurd. Het rapport richt zich in het bijzonder op de verbetering van de communicatie en de versterking van de coördinatie tussen de betrokken departementen inzake voedselveiligheid, in het bijzonder in geval van crises.

Ik ga er van uit dat ik met het bovenstaande niet alleen uw brief van
15 november heb beantwoord maar dat ik tevens heb voldaan aan mijn toezegging gedaan tijdens het AO op 11 november jl. inzake de EU Gezondheidsraad.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamerbrief over toetreding Europese Gemeenschap tot Codex '
Lees ook