Tweede Kamer der Staten Generaal

vw000000.212 brief min vw inzake structuurschema regionale en kleine l uchthavens

Gemaakt: 23-2-2000 tijd: 15:47


2

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten Generaal

's-Gravenhage, 21 februari 2000

Onderwerp

SRKL Brief gemeente Meerssen.

Geachte voorzitter,

Bijgaand stuur ik u, op verzoek van de gemeente Meerssen, de reactie van de gemeente Meerssen op de concept-hoofdlijnennotitie voor het SRKL. Ter informatie stuur ik u ook mijn reactie aan de gemeente Meerssen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

BIJLAGE

Aan

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen

Postbus 90


6230 AB MEERSSEN


21 februari 2000

Onderwerp

Hoofdlijnennotitie SRKL.

Geacht College,

Op 14 september 1999 hebben wij uw fax ontvangen, waarin u reageert op de concept-hoofdlijnennotitie voor het SRKL. Aan het eind van uw fax vraagt u mij om een concreet en duidelijk standpunt op de punten die u noemt in uw brief en vraagt u mij om uw inspreekreactie integraal in te brengen in het bestuurlijk overleg van 15 september 1999.

Op 15 december 1999 schrijft u mij teleurgesteld te zijn dat op geen enkele wijze is ingegaan op de door u ingebrachte zienswijzen van 13 september 1999. U verzoekt mij om uw inspreekreactie door te sturen aan de Tweede Kamer.

Aan uw laatste verzoek wil ik vanzelfsprekend voldoen. Uw inspreekreactie heb ik daarom heden doorgestuurd aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Een afschrift van mijn begeleidende brief treft u hierbij aan.

Van de bestuurlijke hoorzitting op 15 september 1999 heeft u een verslag gekregen. Hierin heeft u het verloop kunnen nalezen. Op blz.
11 heeft u kunnen lezen dat de heer Tindemans, gedeputeerde provincie Limburg, mij nog eens op uw reactie heeft geattendeerd. Vanwege de voor de hoorzitting beschikbare tijd, is uw reactie niet voorgelezen.

De concept hoofdlijnennotitie heb ik vertrouwelijk toegezonden aan provincies en gemeenten rondom de regionale en kleine luchtvaartterreinen. De uitnodiging voor de bestuurlijke hoorzitting heb ik gericht aan provincies en gemeenten met een luchthaven op hun grondgebied. Uw gemeente hoorden daarom niet tot de genodigde partijen. Ik heb de provincies verzocht om ook de reacties van de andere gemeenten te peilen en in te brengen in de hoorzitting. Mijn keuze voor een beperkte lijst van genodigden is ingegeven door de wens om in een korte tijd een veelheid aan reacties op hoofdlijnen te kunnen horen, zonder te moeten vervallen in herhalingen of reacties in detail. Het was niet mijn bedoeling, in deze fase van het proces, al alle reacties te horen. Het was wel mijn bedoeling om te sonderen of het gedachtegoed van de hoofdlijnennotitie op draagvlak kon rekenen onder de regionale besturen. Hiervoor is het niet nodig om alle reacties te kennen.

Een aantal gemeenten die niet zijn uitgenodigd heeft mij, evenals u, voorafgaand aan de bestuurlijke hoorzitting, reacties gestuurd. Deze gemeenten hebben hun reactie niet vergezeld doen gaan van een dringende oproep deze in te brengen. Het zou onmogelijk zijn geweest alle reacties voor te lezen. Het zou mijns inziens ongewenst zijn geweest alleen de reactie van Meerssen voor te lezen.

Op de inhoud van uw reacties wil ik op dit moment nog niet ingaan. Ook tijdens de hoorzitting ben ik niet ingegaan op alle vragen, reacties en kanttekeningen. Uw inhoudelijke vragen voeden het proces en zullen hun plaats moeten krijgen in ofwel de MER, ofwel PKB deel 1.

Het SRKL is een PKB waarvoor ook een MER gemaakt moet worden. De procedures voor de PKB en de MER kennen een aantal formele inspraakmomenten. Daarnaast wil ik bij het opstellen van PKB deel 1 overleg plegen met betrokkenen. Vanwege het voornemen tot decentralisatie wil ik dat ruim opvatten en zo veel mogelijk gemeenten hierbij direct betrekken.

Meer gedetailleerde informatie kunt u zogewenst verkrijgen bij de heer ir J.F.M. Borsten van mijn departement.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamerbrief structuurschema regionale en kleine luchthavens '
Lees ook