ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

medewerking sbb aan fietspad eiland gouden bodem

20 mei 2010 - kamerstuk

kamerbrief waarin de minister meldt waarom staatsbosbeheer niet meewerkt aan een fietspad op eiland de gouden bodem bij heeg, friesland. natuurwaarde en rust in het gebied geven de doorslag.

geachte voorzitter,
hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de kamerleden van hijum en atsma (beiden cda) over de medewerking van staatsbosbeheer aan de realisatie van een fietspad over de gouden bodem.

1
bent u op de hoogte van de wens van de gemeente wymbritseradiel en de plaatselijke belangorganisaties van heeg en woudsend om een natuurwandel- en fietspad aan te leggen over de westoever van de gouden bodem? ja.

2
is het waar dat staatsbosbeheer niet bereid is om medewerking aan de realisatie van deze wandel en de fietsverbinding te verlenen vanwege landschappelijke en ecologische betekenis van het betreffende gebied?

3
deelt u de mening dat recreatief medegebruik van natuurgebieden mogelijk moet zijn mits er voorzieningen worden getroffen om natuurschade zo veel mogelijk te voorkomen?

4
bent u bereid staatsbosbeheer de opdracht te geven om opnieuw in overleg te gaan met de initiatiefnemers over de realisatie van een natuurwandel- en fietsroute en de voorwaarden die daaraan vanuit het natuurbeheer gesteld moeten worden?
de gouden bodem is een eiland in het friese merengebied (heegermeer/ fluessen). het gebied heeft een natura 2000-status en is in natuurpacht uitgegeven aan een agrarisch ondernemer.
in het broedseizoen (maart-juni) is rust in het gebied noodzakelijk uit oogpunt van weidevogelbeheer.

in het winterseizoen overwinteren er vele duizenden ganzen in het gebied. langs de westkant is bovendien een plas-drasgebied ingericht waarin vele watervogels/ steltlopers broeden en foerageren. hier broedt ook de beschermde bruine kiekendief.
van staatsbosbeheer begrijp ik dat zij graag wil werken aan een goede recreatieve ontsluiting in de regio met draagvlak van zowel de betrokken gemeenten als de provincie. ik wil deze ontwikkeling afwachten. de minister van landbouw, natuur en
voedselkwaliteit,
g. verburg


Deel: ' Kamerbrief waarin de minister meldt waarom Staatsbosbeheer niet meew.. '


Lees ook