Partij van de Arbeid

Den Haag, 30 mei 2002

Vragen van het lid koenders (pvda) aan de ministers van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en van buitenlandse zaken

1. Bent u op de hoogte van de bij de presentatie van het Jaarverslag van de BVD uitgesproken tekst, waarin met betrekking tot de dood van twee Nederlanders in Kashmir in januari 2001 gesteld wordt dat 'vaststaat dat het tweetal in Nederland werd gerekruteerd en geestelijk werd voorbereid op de Jihad'? (1)

Hoe verhoudt zich dit tot eerder door ons gestelde vragen terzake en de door u opgestelde notitie over moslimextremisme?

2. Is er een relatie met het rapport over de toedracht van de dood van de twee mannen dat door de Indiase autoriteiten is opgesteld? Zo ja, welke?

3. Beschikt u inmiddels over dat rapport van de Indiase autoriteiten op basis waarvan u, blijkens uw antwoorden d.d. 29 januari 2002 op vragen van de leden Valk, Koenders en Van Oven, tot nadere oordeelsvorming hoopte te komen? (2)

Welke uitwisseling van informatie vindt plaats met de autoriteiten in Delhi?

4. Hoe lang is bovengenoemde informatie al bekend en is de familie geïnformeerd vóór de presentatie op 28 mei?

(1) NOS-Journaal 28 mei, 18.00 uur

(2) Vragen van de leden Valk, Koenders en Van Oven (allen PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken, ingezonden 18 januari 2002, nr. 567

Deel: ' Kamervagen pvda over dood twee nederlanders in kashmir '
Lees ook